Generalment les condicions d'ús de les xarxes socials estableixen que aquestes no adquireixen la titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts introduïts pels usuaris, i requereixen que l'usuari sigui el titular dels drets dels continguts que hi introdueixi o que en tingui els permisos. A més, les xarxes poden establir condicions de difusió.

A més, cal tenir en compte la Normativa sobre la utilització del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica de la UPF, i en especial els preceptes següents:

  • Els drets de propietat intel·lectual dels materials publicats a la xarxa es regeixen per la Llei de propietat intel·lectual (LPI) i per la normativa que la desenvolupa, i en especial per l'Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999 i per les normes que es disposen a continuació.
  • No es poden difondre a través de la web externa aquelles informacions que la Universitat tingui contractades per mitjà de llicències amb tercers per a ús restringit intern de la Universitat.
  • La distribució d'una obra a tercers constitueix un acte d'explotació que requereix l'autorització del titular dels drets d'autor, d'acord amb l'article 17 de l'LPI. 
  • Llevat de prohibició expressa, la publicació d'una obra a la xarxa comporta l'autorització per fer-ne impressions per a finalitats d'estudi personal, de recerca o per al desenvolupament de les tasques pròpies del personal de la UPF.