Durada

Quatre cursos acadèmics.

Preu

1.248,52 €. Preu orientatiu de primer curs per a estudiants de la UE. Altres tipologies

Places

55

Branca de coneixement

Enginyeria i arquitectura.

Horaris

Primer curs, matí; segon curs, tarda; i tercer i quart curs, matí i tarda

Calendari

De setembre a juny.

Crèdits

240 
Assignatures bàsiques, 62; assignatures obligatòries, 93; assignatures optatives, 70 (inclosos fins a 15 crèdits de pràctiques externes en empreses / inclosos fins a 20 crèdits de mobilitat internacional); treball de fi de grau, 15

Idiomes

Català, castellà i anglès 

La majoria d'assignatures de 3r, 4t curs i optatives s'imparteixen en anglès. A 1r i 2n curs hi ha l'opció d'escollir grup en català/castellà o anglès. Així, existeix l'opció de cursar tota la titulació en anglès.

Es recomana haver assolit un nivell de competència lingüística  corresponent al B2 del Marc Comú de Referència Europeu per a poder seguir les assignatures impartides en anglès.

Organització