Lliçó

El mòdul “Lliçó” permet al professorat oferir material i/o activitats pràctiques de maneres diverses i flexibles. Amb aquest material es poden crear itineraris pedagògics segons les respostes de l’estudiant. En funció de la resposta escollida per l’estudiant i de la manera com el professor hagi configurat la lliçó, els estudiants poden passar a la pàgina següent, retrocedir a la pàgina anterior o bé ser redirigits a un itinerari completament diferent. Una lliçó pot ser avaluada, i la puntuació obtinguda es pot registrar al full de qualificacions.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Examen