Les pràctiques es poden convalidar?

NO, les pràctiques MAI es convaliden. Ara bé, hi ha dos supòsits que poden portar a confusió:

  • No confondre el canvi d'assignatures amb una convalidació
  • No confondre el reconeixement de la teva feina (explicat a la següent FAQ) per les hores de pràctiques amb una convalidació

 

Com puc reconèixer la meva feina per les hores de pràctiques?

Si tens una feina relacionada amb el Grau de RL (per exemple, en un departament de Recursos Humans, una assessoria jurídica, una gestoria, etc.) i vols reconèixer la feina per hores de pràctiques, cal:

Enviar un correu electrònic a la vicedegana [email protected] amb la documentació següent:

  • Certificat del cap, segellat i signat, on constin les tasques que es desenvolupen a l'empresa i des de quan
  • Informe de vida laboral, expedit per la TGSS
  • Contracte de treball 

Un cop enviada la documentació, la vicedegana autoritzarà o no el fet que l'estudiant no hagi de fer les hores de pràctiques, però això no eximeix a l'estudiant de complir amb la resta de requisits de l'avaluació necessaris per superar l'assignatura, publicats al PDA.