Qualitat

El centre de Dret ha estat acreditat institucionalment per l'AQU (Agència de Qualitat Universitària). Aquesta acreditació s'aplica per a tots els graus i màsters del centre de Dret durant un període de cinc anys, però no per al programa de Doctorat. Comporta l'acreditació automàtica de les titulacions esmentades, però no aplica per als processos de verificació de possibles titulacions noves, per les modificacions que calgui fer a les titulacions ja existents o els informes de seguiment de les titulacions actuals.

Certificat AI Facultat Dret

Certificat AI Departament Dret