Les pràctiques en empresa permeten desenvolupar una acció formativa en el si de qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb els objectius d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball un cop es gradui. 

Les pràctiques poden ser curriculars (tenen repercussió a l'expedient) o extracurriculars

Les assignatures de Pràctiques del Grau en Relacions Laborals s'han de matricular i superar a 4t curs, siguin obligatòries o optatives.

 

Pràctiques obligatòries

Els estudiants han de matricular-se de Pràctiques Externes (21843), assignatura de 14 crèdits que es matricula a 4t curs i és obligatòria.

  • Cal fer 200 hores de pràctiques com un dels requisits per superar l'assignatura. 
Pràctiques optatives

En funció de les hores de pràctiques que constin al conveni, es pot matricular també una assignatura de Pràctiques Optatives. 

  • Pràctiques Optatives 12 crèdits (24277): Cal fer 120 hores de pràctiques (més les 200 hores de Pràctiques Externes) com un dels requisits per superar l'assignatura. En total 320 hores. 
  • Pràctiques Optatives 16 crèdits (24278): Cal fer 250 hores de pràctiques (més les 200 hores de Pràctiques Externes) com un dels requisits per superar l'assignatura. En total 450 hores.
  • Pràctiques Optatives 20 crèdits (24279): Cal fer 300 hores de pràctiques (més les 200 hores de Pràctiques Externes) com un dels requisits per superar l'assignatura. En total 500 hores.