Entenem per activitats formatives aquell conjunt de tasques avaluables per la Comissió Acadèmica del Doctorat que els alumnes han de desenvolupar especialment durant el primer curs acadèmic d’estada en el Programa, i que no estan vinculades directament al procés d’elaboració de la tesi doctoral. La seva funció és millorar les competències en el camp de la recerca històrica. S’entenen per activitats formatives la participació en congressos, seminaris, conferències, tallers de recerca, treball de camp en arqueologia, o l’assistència a cursos de perfeccionament i assignatures de màster que ajudin a millorar la formació del doctorant. El CER de l’IUHJVV i els Grups de Recerca vinculats al Programa de Doctorat organitzen anualment un seguit d’activitats científiques i de formació que ofereixen un ampli ventall de possibilitats d’elecció als doctorands. A més, també computen les activitats realitzades a altres centres universitaris catalans, espanyols o estrangers. En qualsevol cas, i per ser considerades com a formatives, aquestes activitats han de comptar amb l’acceptació del director de la tesi i ser degudament acreditades.

El paper de les activitats formatives és especialment rellevant durant el primer any de doctorat en el transcurs del qual l’alumne n’haurà de realitzar un mínim de cinc que, juntament amb el Pla de Recerca, constituiran els dos elements sobre els quals la Comissió Acadèmica del Doctorat realitzarà la seva avaluació anual.

A partir del segon any, els doctorands es dedicaran preferentment a desenvolupar el seu projecte de recerca sota la supervisió del seu director de tesi. Els progressos i les incidències de la recerca i les activitats formatives complementàries realitzades es recolliran en una memòria anual de seguiment que també serà avaluada per la Comissió Acadèmica del doctorat.