Es tracta d'un document personalitzat que ha d'incloure la metodologia a utilitzar, els objectius, els mitjans, i una planificació del desenvolupament de la tesi. A mida que la tesi doctoral es vagi desenvolupant, també pot ser el document que va recollint els resultats de la recerca. Aquest document és responsabilitat del doctorand i formarà part de la documentació que l’estudiant ha de presentar per l’avaluació anual per part de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Història.

Estructura

El pla de recerca ha de contenir els apartats següents. El compliment d'aquests requisits formals és obligatori i el projecte serà retornat a l'estudiant si no es satisfan:

  • Títol
  • Resum de 100-150 paraules (abstract): objectiu, interès i originalitat de l'aportació científica.
  • Cos del projecte

1) Problema de recerca o objecte d'anàlisi. Aquí cal identificar clarament el tema que es vol investigar.

2) Estat de la qüestió sobre el problema / objecte d'anàlisi. Aquí cal fer referència als coneixements més recents que existeixen a la bibliografia sobre el fenomen en qüestió. No ha de ser un panorama històric des dels orígens del tema.

3) Objectius de la tesi. Aquí convé especificar quina aportació original es pretén fer per resoldre el problema de recerca.

4) Hipòtesis, supòsits o idees prèvies en què es recolzen els objectius.

5) Metodologia i pla de treball, amb una estimació de calendari (cronograma).

6) Bibliografia rellevant, comentant les referències bibliogràfiques més pertinents.

7) L'edició del projecte ha de seguir les pautes formals següents:

  • Escrit mecanografiat, a espai i mig d'interlínia, en Arial 11 o Times 12.
  • Extensió entre 56.000 i 112.000 caràcters amb espais (20-40 pàgines).
  • Els apartats hauran d'estar numerats.
  • El document ha d'estar paginat.
  • Bibliografia, inclosa al final, ordenada alfabèticament per autors. 
  • Les cites bibliogràfiques que hi hagi dins del text es faran amb el cognom de l'autor seguit de l'any de publicació. Totes les cites han de figurar a la bibliografia.
  • Les notes hauran d'anar a peu de pàgina.