El jurat està integrat per membres dels estudiants, del PDI i del PTGAS de la Universitat Pompeu Fabra, designats pel rector a proposta del SACU.

La selecció dels premiats es basarà en la qualitat (50%) i l’originalitat de les obres (50%). La selecció es farà conforme als principis de concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació i anonimat dels autors.

El jurat podrà proposar que el premi quedi desert quan consideri que no s’han presentat obres amb un mínim de qualitat i/o originalitat.