Normativa sobre el treball de recerca dels Programes de Postgrau (Màster) del Departament de Comunicació

Acord de la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de 9 d'abril del 2009, modificat per la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de 30 de novembre del 2009, de 14 d'octubre del 2010, de 10 de juliol del 2013, de 27 de març del 2014 i modificada per la Comissió Acadèmica de Màster de 31 de juliol del 2014 i de 18 de maig del 2021.

 

1. El treball de fi de màster

Els crèdits del treball s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública davant d'una comissió integrada per tres professors doctors.

El treball de fi de màster té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.  En el cas d'un treball de recerca aplicada, el TFM pot ser signat fins a un màxim de dues persones, però la redacció de la memòria serà responsabilitat individual. En aquest cas, serà tutoritzat per un sol tutor.

El treball de fi de màster ha de desenvolupar-se seguint el Procediment per a la realització del treball de recerca dels Màsters de recerca i dels Doctorats preBolonya, aprovat per la Comissió del POP en sessió de l'1 de juliol del 2008. Els màsters que inclouen aquesta opció de treball de fi de màster ho indicaran de forma expressa a l'apartat de TFM de la seva web i en tota aquella informació que hi faci referència.


2. La dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al treball de fi de màster és de és de 25 hores per cada crèdit ECTS. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball i la redacció del treball.


3. El tutor del treball de recerca

El treball de fi de màster es duu a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna el coordinador del Màster en el moment de la tutoria de matrícula.

Poden dirigir treballs de fi de màster  doctors que imparteixin docència en el Màster, doctors del Departament, doctors de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament i doctors de fora de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament.

En qualsevol altre supòsit el coordinador del Màster demanarà la corresponent aprovació a la Comissió Acadèmica de Màster del Departament.


4. El dipòsit del treball

Un cop finalitzat el treball, mitjançant document formalitzat, es lliura còpia, en format PDF per correu electrònic a l’adreça ([email protected]) i quatre exemplars en paper, a la secretaria del Departament. 

En el cas de situacions sobrevingudes que impedeixin el lliurament presencial del treball, bé sigui per causa de força major general o individual de l’estudiant, s’obre l’opció de fer el lliurament de forma única en PDF i on-line. Aquesta opció pot ser l’escollida com a únic sistema de lliurament per part de la coordinació d’algun màster determinat.

Document del dipòsit del treball de recerca del Màster

El treball haurà de complir els següents requisits formals:

 • Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
 • Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
 • Portada amb:
  1. Títol del document
  2. Autor o autors del document
  3. Tutor
  4. Data de publicació : Curs 20--/--
  5. El nom de la col·lecció: Treballs de fi de màster dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
  6. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
  7. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra
   Exemple de portada
    
 • Format: El document ha d'estar en format PDF. Si porta associat altres fitxers (imatges, programari, gravacions d'àudio/vídeo, etc.) es poden carregar junt amb els fitxers de text. Es recomana que siguin formats coneguts. Els fitxers ha de ser inferior a 40Mb, per aquest motiu, hi pot haver tants fitxers com calgui per document.

 

5. La defensa del treball

El treball es defensa públicament davant d'una comissió avaluadora composta per tres professors doctors amb docència assignada pel Departament per impartir l'assignatura del Treball de Recerca.

Atorgar la qualificació d'excel·lent a un treball implica la obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat. Per tal de aquesta disposició es faci efectiva si l’estudiant obté la qualificació d’excel·lent presentarà l'autorització corresponent. Només es podran introduir les modificacions que, eventualment, el tribunal indiqui concretament a l'acta de qualificació, i una vegada realitzades, requeriran l'aprovació prèvia del tribunal.

 

6. Calendari

El calendari de dipòsit i defenses dels TFM s’informarà degudament als estudiants per les vies habituals (correu electrònic, pàgina web). 

El període habitual per al desenvolupament d’aquest tràmit de dipòsit i posterior defensa és, de forma preferent, entre juny i juliol. Fent-se el dipòsit dels TFM en un termini mai inferior als quinze dies naturals previ a la defensa. Durant aquest període, els treballs estaran a disposició dels professors doctors del Departament.

El termini entre el nomenament de la comissió i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran a disposició dels professors doctors del Departament.

 

7. Aprovació Normativa

Aquesta normativa, així com qualsevol modificació, han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica de Màster del Departament de Comunicació.