La majoria de les enquestes senyalen que la comunicació oral és una de les competències més valorades en el mon professional, si més no, la més important. També ho és a l’àmbit l’acadèmic perquè l’activitat de l’estudiant en les diferents assignatures s’avalua fonamentalment amb la realització de presentacions orals. Però per un estudiant de comunicació aquesta competència és encara més important, no només per ser de comunicació sinó perquè té una doble avantatge. La primera i més evident es que ser capaç d’expressar-se amb eficàcia de manera oral facilitarà l’exercici de la feina.

Parlar bé és una competència bàsica tant si ets periodista, com comunicador audiovisual o publicista o relaciones públiques. En tots els casos, és la eina principal de treball. Per tant, el seu domini augmentarà les oportunitats de trobar feina i, en el futur, la promoció interna en una empresa. Però, en segon lloc, dominar la comunicació oral podria obrir al estudiant altres oportunitats de feina com assessor de comunicació, per exemple el cas més típic, assessorant polítics. 

A més a més, el treball en comunicació oral ajuda a desenvolupar altres competències com ara la capacitat de síntesis, el pensament lògic i crític, l’escolta activa o l’aprenentatge. Per aquestes raons, la formació en competència oral representa un tret diferencial per un estudiant de comunicació que li pot distingir d’altres amb la mateixa titulació. Conscients d’aquesta importància i de la manca de formació en aquest aspecte, la UPF té en marxa el Minor de Oratoria.

L’objectiu d’aquest programa és oferir una formació especialitzada en competències de comunicació oral (oratòria) perquè els estudiants siguin capaços d’expressar-se de manera oral amb correcció i eficàcia tant en el àmbit acadèmic com en el professional. Aquest objectiu general es pot assolir amb el conjunt d’activitats formatives que formen el mínor on es treballen les diverses modalitats de presentacions públiques: discursos públics, presentacions a càmera o davant del micròfon, defensa de projectes, debats... treballant l’expressió verbal i no verbal, la locució i l’argumentació. I un aspecte no menys important, aquesta formació quedarà acreditada al teu títol.

Si estàs interessat/ada pots trobar tota la informació del programa i en la pàgina web de Minors de la UPF.