Convocatòria de contracte de Personal Investigador en Fomació (PIF) per a estudiants del Doctorat en Comunicació, curs 2018-2019. MEDIUM Convocatòria de contracte de Personal Investigador en Fomació (PIF) per a estudiants del Doctorat en Comunicació, curs 2018-2019. MEDIUM

El Departament de Comunicació convoca un contracte de Personal Investigador en Fomació, PIF, per a estudiants del doctorat en Comunicació, curs 2018-2019 (MEDIUM).

Beneficiaris: Estudiants matriculats per primera vegada el curs 2018-2019 al doctorat en Comunicació. S'ha d'estar matriculat a temps complet i complir els requisits relatius a la data de finalització dels estudis que s'especifiquen en l'annex.

 

Objecte del contracte: contracte laboral a temps complet afiliat a la Seguretat Social. Incompatible amb qualsevol altre tipus de contracte. Tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa de formació, amb el límit de 60 hores de col·laboració en activitats acadèmiques presencials.

 

Perfil del contracte.

1 contracte amb un perfil vinculat al grup de recerca MEDIUM, grup emergent AGAUR:

https://www.upf.edu/web/medium/

 • Es requereix un bon nivell d'anglès (acreditat).
 • Es prioritzaran les línies de recerca vinculades al grup: anàlisi de la cultura mediàtica popular (per exemple, youtube, Instagram, celebritats, ficció, videojocs, narratives transmedia, narratives immersives...), tant pel que fa a l'estudi dels discursos socials, com a les seves potencialitats educatives (alfabetisme transmedia).
 • Es valorarà el coneixement i l'experiència en la gestió cultural.
 • Es valorarà el coneixement i l'experiència en gestió de xarxes socials.
 • Es valorarà l'experiència en activitats educatives sobre mitjans per joves.

 

Criteris de valoració:

 • Adequació del perfil investigador (4 punts). Es valorarà la trajectòria del candidat, el projecte que presenta com a tesi i la seva afinitat amb el perfil de recerca per al qual es presenta i, en conseqüència, amb les línies de recerca del grup d'investigació del departament al qual s'hauria d'incorporar, així com els criteris específics del perfil.
 • Adequació al perfil docent en comunicació (2 punts). Es valorarà positivament l'experiència prèvia.
 • Expedient acadèmic de màster i grau/llicenciatura (2 punts) amb la nota mitjana ponderada de la universitat d'origen (en cas de més d'una titulació es considerarà la de puntuació més alta). L'expedient de màster tindrà un valor del 30% i el de grau/llicenciatura, d'un 70%, en el còmput global.
 • Coneixement d'anglès (1 punt). Cal acreditar-ho amb algun títol oficial.
 • Cartes de recomanació aportades per a l'admissió al doctorat (1 punt).
 

Durada de la beca: 1 any (d'1 d'octubre 2018 a 30 setembre 2019) prorrogable fins a 4 anys. 

Retribució mensual: 996,63 €/mensuals bruts en 12 pagues

Ajut per l'import de la matrícula

Obligacions: realitzar les activitats del doctorat a temps complet corresponent a cada any, participar en  tasques d'investigació en el marc del grup de recerca en el qual s'incorpora, donar suport a la docència fins un màxim de 60 hores docents presencials anuals i dur a terme tasques de suport que li siguin assignades pel Departament.

Sol·licituds: les sol·licituds s'hauran d'adreçar a:

Secretaria del Departament de Comunicació
Universitat Pompeu Fabra
Despatx 52.409
Roc Boronat 138
08018 Barcelona (Spain)

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar (els documents han de ser originals o còpies compulsades):

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'acreditació del nivell d'anglès i/o altres llengües estrangeres. Per poder ser valorat com un mèrit cal que la documentació sigui original o fotocòpia compulsada.
 • Acreditació de l'experiència docent en comunicació. Per poder ser valorat com un mèrit cal que la documentació sigui original o fotocòpia compulsada.
 • Certificat de formació i/o certificat d'experiència professional (expedit per l'empresa o entitat cultural) en la gestió cultural.
 • Certificat de formació i/o certificat d'experiència professional (expedit per l'empresa o entitat) en la gestió xarxes socials.
 • Certificat d'experiència professional (expedit per l'empresa o entitat) en activitats educatives sobre mitjans per joves.

La Comissió utilitzarà la següent documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al Doctorat en Comunicació:

 • Títol universitari de grau
 • Expedient acadèmic oficial de grau definitiu amb nota ponderada
 • Cartes de recomanació
 • Memòria
 • Currículum vitae
 • Títol de màster universitari o declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de màster universitari abans de l'inici del programa de doctorat
 • Expedient acadèmic oficial definitiu del màster universitari o expedient acadèmic oficial provisional.

L'adjudicació definitiva del contracte està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscipció. Per això, en el moment de la Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscipció.

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no havies finalitzat els estudis de màster, en el moment de la Matrícula, hauràs de presentar:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'estudi previ d'accés.
 • Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de maig 2018

Resolució: les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió formada per la sotsdirectora de Recerca, el coordinador del grup de recerca en el qual s'incorporarà el becari i dos professors del Departament de Comunicació designats pel seu director. Si es considera pertinent, s'entrevistarà els candidats per contrastar la idoneïtat dels seus perfils personals i curriculars a l'ajut convocat.

La persona que obtingui la beca s'ha de comprometre a demanar les beques FPI de l'AGAUR i/o del Ministeri d'Economia i Competitivitat, si compleix els requisits establerts.

Termini de la Resolució: primera quinzena de juliol de 2018.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb la secretaria: [email protected]