El Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis de la UPF convoca 1 beca d'assistent de docència per cursar el Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis en el curs acadèmic 2018-19.

L'estudiant podrà impartir, sota la direcció d'un professor o professora, seminaris o pràctiques d'assignatures de grau i ajudar en les tasques de suport a la docència, amb el límit de 60 hores docents presencials anuals. Així mateix, l'estudiant també podrà col·laborar en tasques de suport a la recerca del departament o de grups de recerca afins a les seves línies d'investigació.

Dotació/Import de l'ajut: 1001,17 €/mensuals bruts durant 10 mesos (d'octubre 2018 a juliol 2019). Beca exempta d'IRPF. No té ajut de matrícula. 

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o, que havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet al Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis pel curs 2018-19. En data de formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i Seguretat Social.

Termini màxim sol·licitud Ajut:

Termini per sol·licitar l'ajut
Estudiants admesos en 4a. convocatòria 09/07/2018  

 

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat

2/ Títol universitari oficial de grau, llicenciat o equivalent que dona accés al Màster.

3/ Certificat acadèmic oficial de la titulació d'accés al Màster de Cinema i Audiovisual Contemporanis amb la nota mitjana ponderada de l'1 al 4, si no es va presentar en el moment de l'admissió.

4/ Currículum vitae

5/ Memòria acadèmica

6/ Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'acreditació del nivell d'anglès.

7/ Acreditació de l'experiència docent en comunicació. Per poder ser valorat com un mèrit cal que la documentació sigui original o fotocòpia  compulsada.

Lloc i horari de presentació de la sol·licitud:

Unitat de Gestió Administrativa de Comunicació. Carrer Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona.

Despatx 52.415   -  Telèfon: 93 542 24 43  -  Contacte: Míriam Boher.

Horari d'atenció: 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 17 h (de dilluns a dijous). Horari d'estiu: del 18 de juny del 2018 al 14 de setembre del 2018 (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h)

Resolució Ajut:

La Comissió avaluadora està composta per: Núria Bou Sala (Coordinadora del màster), Carles Singla Caselles (Degà) i Carles Pont Sorribes (Sotsdirector de Postgrau).

La Comissió avaluadora utilitzarà, a més, la documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis:

  • Títol universitari oficial de grau, llicenciat o equivalent que dona accés al Màster (no puntua)
  • Adequació al perfil docent en comunicació (es valorarà positivament l'experiència prèvia) (2 punts) 
  • Adequació al perfil investigador a les línies de recerca del departament (es valorarà la carta de motivació presentada per l'admissió al màster i el currículum vitae de l'aspirant) (4 punts)
  • Expedient acadèmic (2 punts)
  • Coneixement d'anglès (1 punt)
  • Cartes de recomanació per l'admissió del màster (1 punt)

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà la primera quinzena de setembre en aquest mateix Web.

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat i amb els altres ajuts i beques que ofereix aquest Màster. 

Observacions:

Si l'expedient no inclou la nota ponderada, de l'1 al 4, per defecte es considerarà que és un 1.

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no s'han finalitzat els estudis de grau, en el moment de la Tutoria de Matrícula, s'haurà de presentar:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari de grau.
  • Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.
L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.