Curs 2023-24

Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

Programa d'Estudis Simultanis (Periodisme-Perfil Humanitats)

Els alumnes que segueixin aquest programa sol·licitaran, en els terminis que la universitat estableixi, incorporar-se al Programa d’Estudis Simultanis un cop matriculats al segon curs del Grau en Humanitats o bé del Grau en Periodisme (Perfil Humanitats). 

Criteris de baremació (Fase1)

Per al Programa d'Estudis Simultanis: Consulteu la Planificació Programa d'Estudis Simultanis  i la Taula d'Equivalències 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES de Reconeixements de Publicitat i Relacions Públiques

Calendari d’admissió estudiants amb estudis universitaris iniciats als graus de la Facultat de Comunicació. Curs 2023-24

Termini

Preu €

PERIODISME 

(Perfil HUM)

PERIODISME

(Perfl Gral)

CAV

PRP

PLACES OFERTADES

5

1

1

2

Presentació de sol·licituds i documentació (en pdf) per correu electrònic a [email protected]

Assumpte: "Sol·licitud d'admissió estudis iniciats: Periodisme/CAV/Publicitat" (posant només l'estudi al que es vulgui accedir)

Del 6 al 19 d'abril

54,54

       

Sessió informativa online (exclusivament per als estudiants que hagin presentat sol·licitud) Enllaç enviat per correu electrònic

24 d'abril (13:00h)

Presentació ppoint

Llista provisional d'admesos i exclosos al procés

a partir del 28 d'abril

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Esmena llista

Termini màxim perquè l'estudiant enviï la documentació requerida 12 de maig          

Llista definitiva d'admesos i exclosos al procés 

a partir del 16 de maig

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Publicació FASE 1 (Valoració de la documentació)

 a partir del 26 de maig

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Publicació FASE 2 i resolució d'admissió individual (Reconeixement de crèdits)

Resolució individual dels reconeixements de crèdits: seleccioneu el vostre document d'identitat i introduïu la contrasenya (data de naixement amb el format DDMMAAAA)

Contra la resolució de reconeixement d'assignatures, que no exhaureix la via administrativa, l’interessat pot interposar un recurs d’alçada davant el rector de la Universitat Pompeu Fabra en el termini màxim d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

a partir del 15 de juny

 

Llista

Llista

Llista d'espera

Llista

 

  Llista

LLista d'espera

Període de pagament de la reserva de plaça

Informació sobre bonificacions

(Cal enviar  justificant de pagament i documentació de bonificació si és el cas)

del 19 al 21 de juny

pendent de confirmar

 

Incorporació i pagament del reconeixement de crèdits a l'expedient (en funció dels crèdits reconeguts)

a partir del 26 de juny

a determinar

 

Presentació de la documentació original

 pendent

 

Sessió informativa obligatòria virtual als estudiants admesos: ENLLAÇ A LA SESSIÓ

publicació data 1a setmana juliol

Informació als estudiants admesos de les indicacions de matrícula (per correu-e)

a partir del 10 de juliol

 

Període de presentació d'una segona sol·licitud de Reconeixements, si és el cas (És recomanable presentar-ho la primera setmana de setembre)

(Si t'has matriculat per primera vegada)  Informació sobre bonificacions

Fins el 20 de setembre

54,54

 

Automatrícula (Informació de matrícula) Rebreu un correu electrònic amb la data i hora de matrícula.

7 i 8 

de setembre

  

Inici del curs 2023-24

18 de setembre