La Xarxa d'Innovació és el teixit format pels diferents agents dedicats a la qualitat i la transformació pedagògica dels processos d’aprenentatge. Està coordinada pels Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerectorat de Planificació Acadèmica i d'Estudiants i el personal del CLIK. Té per objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació entre diverses UCA i altres institucions externes.

Què fa?

La Xarxa d'Innovació s'encarrega de:

  • Promoure projectes d'innovació i de millora de la docència 
  • Promoure la cooperació i/o col·laboració de bones pràctiques inspirades en models com el de l’scholarship
  • Contribuir a marcar i aplicar els estàndards i indicadors de qualitat i innovació docent a la UPF
  • Esdevenir un motor constant de transformació i renovació educativa a la Universitat
  • Generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior universitària
  • Ser un referent en coneixement i en tendències educatives per a l’aplicació pràctica a les aules (on line i off line) de la UPF
  • Fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la universitat
  • Facilitar la  millora de la qualitat docent a través de pràctiques d’observació mútua i peer review
  • Desenvolupar anàlisis, diagnosis i recerques en l’àrea de l’educació i en els àmbits específics des d’on s’imparteix docència a la UPF

Responsables d'innovació

Els responsables d’innovació són les persones encarregades dels temes relacionats amb la innovació educativa de cadascuna de les UCA. La seva missió és fomentar la innovació en la docència de manera genèrica a la UPF.

Les funcions dels responsables d’innovació són les de coordinar i liderar els projectes d’innovació educativa dins del Pla Estratègic de la UPF, així com contribuir i encoratjar el PDI de les seves respectives UCA al seu desenvolupament professional en l’àmbit de la docència i a la participació en convocatòries d’innovació docent.