La UPF està treballant en l'evolució d’un model educatiu propi (EDvolució), que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució i esdevingui catalizador de l'entorn social, professional i empresarial del futur.

És per això que el programa de formació per al Personal Docent i Investigador del CLIK proposa la consecució de les competències transversals d'aquest model educatiu (d’autonomia, de coneixement transdisciplinari, de perspectiva de gènere i compromís ciutadà global, comunicacionals i digitals). Així mateix, ofereix accions formatives relacionades amb les àrees temàtiques de les que s'ocupa EDvolució (rol del professorat, acompanyament a l'estudiant, arquitectura d’aprenentatge, espais i recursos, i formats educatius).

Alhora, aquest programa formatiu també té com a objectiu continuar fomentant i desenvolupant les competències bàsiques del personal universitari englobades en les àrees de docència, recerca i gestió.

Per altra banda, el CLIK complementa aquesta formació amb cursos en llengües i altres matèries de caràcter transversal i interdisciplinari.

Les activitats formatives proposades van dirigides a tot el PDI de la UPF, a col·laboradors acadèmics i a tutors col·laboradors de la facultat d'Humanitats. Són gratuïtes i condueixen a l'obtenció d'un certificat de superació que admet una valoració en els processos d’acreditació de l'AQU i de l'ANECA.

Docència

Recerca

Acció formativa Informació

Google Drive
Campus Poblenou

7 de maig
 

Google Forms
Campus Poblenou

14 de maig
 

Hangouts i Skipe 
Campus Ciutadella

21 de maig
 

Què cal saber sobre TIC per connectar-se fora de la UPF
Campus Ciutadella

9 d'abril
 

 

Llengües

Acció formativa Informació

Conversational English (C1 level recommended)
Campus Ciutadella

2, 9, 16, 23, 30 de maig; 13 juny
 

English for Academic Presentations
Campus Ciutadella

2, 9, 30 d'abril; 7, 14, 21, 28 de maig, 11 de juny
 

Exam preparation CLUC-EMI
Campus Ciutadella

5 i 12 de juny
 

Exam CLUC-EMI
Campus Ciutadella

28 de juny
Inscripció (*)

Taller de preparació nivell C
Campus Ciutadella

27 i 29 de maig
 

Passa't a la docència en català
Campus Poblenou

8, 15 i 22 de maig
 

(*) Inscripció: Cal que prèviament estiguis identificat dins dels Campus Global.

 

Seguretat i salut en el treball
 

La formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball s'ha d'entendre com el procés d'adquisició de coneixements, actituds i habilitats adequats per permetre saber l'abast dels riscos derivats de l'activitat laboral i què fer per prevenir-los, així com les conductes personals que s'han de posar en pràctica per disminuir els riscos laborals i millorar l'estat de salut. Sempre és una mesura complementària i mai substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva imperativament preceptives amb caràcter previ.

D'acord amb l'article 19 de la Llei, cada treballador ha de rebre formació teòrica i pràctica en matèria preventiva que el capaciti per poder participar en la prevenció dels riscos laborals derivats del propi lloc de treball o funció.

Més informació per al professorat

Accions formatives inicials per incorporar-se a la UPF

Acció formativa Informació

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
En línia

Del 30 d'abril al 4 de maig
 

El pla d'autoprotecció de la UPF
En línia

Edició 1: 3 de maig al 17 de maig
Edició 2: 5 de juliol al 19 de juliol
Inscripció (*)

Prevenció del risc derivat de la utilització de pantalles de visualització de dades
En línia

Del 6 al 27 de maig
 

(*) Inscripció: Cal que prèviament estiguis identificat dins dels Campus Global.

Informes de participació cursos anteriors Informes de participació cursos anteriors