Drets d’autor i ús d’imatges al web

Vols incloure fotografies a les teves pàgines web? Saps quines imatges pots utilitzar i d’on extreure-les?

T’oferim orientació sobre aquests aspectes. Consulta Serveis Web perquè t’assessorin personalment.