Bases del concurs #HiloTesis 2021

Per tal de promoure l'activitat divulgadora entre l'estudiantat de doctorat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), a través de la seva Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga), proposa la convocatòria de la "I Edició del Concurs la teva tesi doctoral en un Fil de Twitter: #HiloTesis", a la qual se suma la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els participants hauran de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de no més de 20 tuits amb les limitacions i possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter.

Objectiu

L'objectiu és que aquells investigadors en formació/doctorands, tant si estan actualment desenvolupant la seva tesi doctoral com si l’han finalitzat en els darrers 6 mesos, puguin explicar a la societat el que fan, com ho fan i perquè ho fan. Per això, es proposa l'elaboració d'un fil a Twitter per aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant el contingut de la tesi a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

Requisits dels participants

Els participants han de complir algun dels següents requisits:

 • Estar matriculat com a estudiant de doctorat de la UPF durant el curs 2020-21 i haver superat satisfactòriament almenys una avaluació anual
 • Ser doctor o doctora per la UPF havent defensat la tesi doctoral després de l'1 d'octubre de l'any 2020.

Les candidatures hauran de comptar amb el vistiplau de la persona que dirigeix o ha dirigit la tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida en el fil, enllaçada, etc. és susceptible de difusió pública. Si les investigacions estiguessin vinculades a algun acord de confidencialitat, els estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts utilitzats en el concurs. Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la CRUE es responsabilitzaran de les infraccions que es puguin derivar de l'incompliment.

Inscripcions i desenvolupament de la competició

Els i les participants hauran de sol·licitar la participació al concurs a la Universitat on estan matriculats abans del dijous 8 d’abril. Les sol·licituds de participació es formalitzaran mitjançant el formulari electrònic disponible a la web #HiloTesis (www.upf.edu/recercaupf/hilotesis).

Des de l’Escola de Doctorat de la UPF, el mateix 8 d’abril, s’informarà els participants si compleixen els requisits per participar en el concurs. Només aquells que rebin confirmació de compliment de requisits seran acceptats com a participants.

Els i les estudiants acceptats com a participants, un cop publicat el fil a Twitter, hauran d'inscriure's i facilitar l'enllaç al seu fil a través del formulari http://bit.ly/HiloTesis2021

No es tindran en compte fils no enviats correctament a través del formulari. El primer tuit del fil ha de citar @RedDivulga, @UPFBarcelona i acabar amb un "Abro #HiloTesis ?".

La fase classificatòria està dividida en dues parts, fase local (UPF) i fase estatal. A la fase local (UPF), se seleccionarà els tres millors fils de la Universitat, que seran candidats al concurs estatal.

La segona fase la constitueix el concurs estatal, del qual sortiran 3 guanyadors que hauran de ser, obligatòriament, de 3 universitats diferents.

Calendari

 • Sol·licituds de participació: del 24 de març al 7 d'abril
 • Confirmacions de les sol·licituds de participació als doctorands : 8 d'abril
 • Formació (opcional) per a doctorands participants: 13 d'abril (taller formatiu d'1 hora impartit per experts en xarxes socials de la universitat)
 • Publicació del fil de twitter: del 14 d'abril al 23 d'abril a les 23:59 hores (no es tindran en compte fils publicats fora d'aquest període)
 • Inscripció al concurs (un cop publicat el fil de twitter): del 14 d'abril al 23 d'abril a les 23:59 hores
 • Publicació dels guanyadors de la fase UPF: 7 de maig. Enviament a CRUE: data límit 7 de maig
 • Publicació dels guanyadors del concurs estatal: entre el 21 i el 28 de maig.

Regles i instruccions

Els participants hauran de complir les regles i instruccions:

 • Comptar amb un compte a Twitter.
 • Només es pot tenir en compte un fil per participant que no pot sobrepassar els 20 tuits. No es comptaran les possibles respostes d'altres usuaris.
 • Es poden utilitzar tota mena d'elements que enriqueixin la presentació de la feina, la il·lustrin o, simplement, ajudin a captar l'atenció del lector o el facin més atractiu (enllaços, emoticones, vídeos, imatges, gif animats, etc.).
 • Qualsevol dada o informació proporcionada pels concursants ha de ser susceptible de difusió pública.
 • Un cop publicat el fil, s'haurà d'emplenar el següent formulari per poder ser considerat en el concurs (dins del termini de desenvolupament del concurs, fins a les 23:59 del 23 d'abril de 2021): http://bit.ly/HiloTesis2021
 • El fil es pot publicar en qualsevol dels idiomes oficials i cooficials de l'Estat: castellà, català, euskera, gallec o aranès. 

Jurat i criteris de valoració

Un cop rebuts els fils dels participants a través del formulari, l'organització del concurs els remetrà a la persona de contacte de cada universitat.

El jurat de la UPF estarà format per:

 • Ferran Llunell, gestor de xarxes socials de la UPF
 • Gema Revuelta, directora de el Centre d'Estudis de Comunicació, Ciència i Societat.
 • Carlos Alberto Scolari, professor del departament de Comunicació de la UPF

El jurat estatal el proposarà RedDivulga i estarà integrat per almenys cinc membres, dels quals almenys un serà una persona experta en comunicació. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.

Els criteris de valoració seran comuns a totes les branques de coneixement:

1.- Expressió i contingut (màxim 5 punts): ús de llenguatge senzill (evitant tecnicismes i argot científic) i divulgatiu que permeti la comprensió del context, del tema de recerca i la seva importància per un públic no especialitzat; descriure la metodologia, els resultats més rellevants i les conclusions utilitzant una estructura lògica i atractiva; evitar enllaços a revistes o continguts especialitzats; no trivialitzar el contingut de la investigació, s'ha de ser divulgador, proper però rigorós.

2.- Creativitat (màxim 5 punts): ús adequat i atractiu d'elements que enriqueixin el contingut com emoticones, imatges, enllaços, vídeos o gif animats. Presentació que aconsegueixi que el públic desitgi conèixer més.

Premis

El premi per als tres guanyadors de el concurs estatal serà una tablet, la qual serà lliurada i finançada per la universitat a la qual pertany el guanyador.

Consideració final

L'incompliment de les bases de la convocatòria, així com l'ocultació de dades, la seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, si escau, de devolució del possible premi percebut.