La Taula Rodona és una estratègia de treball socialitzat basada en les tècniques expositiva i de demostració que potencia el desenvolupament d'habilitats comunicatives, de cerca d'informació, organitzatives, de presa de decisions i socials.

Aquesta estratègia permet també conèixer i comparar diferents punts de vista respecte una mateixa temàtica. Això facilita la possibilitat de que l'alumnat ampliï el seu coneixement respecte la temàtica.

Per a treballar amb aquesta metodologia, cal organitzar una discussió grupal (de 6 a 8 participants) precedida per un treball individual centrat en una temàtica o tòpic comú per a tots els individus. Aquesta discussió s'ha de desenvolupar en un clima democràtic en el que la funció del docent com a moderador és fonamental.

Aquesta estratègia es pot posar en pràctica tant abans com en finalitzar un bloc temàtic. Si es fa abans, es facilita que l'alumnat participi activament en la construcció de l'aprenentatge, altrament, fent-se al final facilita l'assimilació.

 

Bibliografía sobre la metodología

Weber, E. (1997). Roundtable learning: Building understanding through enhanced MI strategies. Tucson, AZ: Zephyr Press. 155 pp.