Anàlisi de l'ús de laboratoris com espais d'aprenentatge en Graus d'Enginyeria TIC: on som i cap a on anem

Moreno Oliver, V., Santos, P., Adan, A. (2023). "Anàlisi de l'ús de laboratoris com espais d'aprenentatge en Graus d'Enginyeria TIC: on som i cap a on anem". Llibre d'Actes del V Congrès Internacional d'Innovació Docent i Investigació en Educació Superior: Noves tendències per al canvi en l'ensenyament superior de les àrees de Coneixement. Volum I.

Anàlisi comparativa de bones pràctiques a l'organització, seguiment i avaluació del Treball Fi de Grau: Mirada nacional i internacional en l'àmbit de l'Enginyeria

Rodriguez Rementeria, A., González Cárdenas, A., Moreno Oliver, V., Santos, P. (2023). "Anàlisi comparativa de bones pràctiques a l'organització, seguiment i avaluació del Treball Fi de Grau: Mirada nacional i internacional en l'àmbit de l'Enginyeria". Revista del CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 6.

Disponible aquí 

Impacte pre-post pandèmia en escenaris educatius en línia i híbrids: el cas de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra

Moreno Oliver, V., Hernández, D. & Peig, E. (2022). "Impacte pre-post pandèmia en escenaris educatius en línia i híbrids: el cas de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra". Vol 7 (2022) - Actas de las XXVIII Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática (La Coruña, 6, 7 y 8 de julio de 2022)

Disponible aquí 

El paper dels espais com a facilitadors de l'aprenentatge col·laboratiu: Estudi qualitatiu en graus d'enginyeria i màsters TIC de la UPF

Rodriguez, P. S., Moreno, V., & Hernández, D. (2021). "El papel de los espacios como facilitadores del aprendizaje colaborativo: Estudio cualitativo en grados en ingeniería y másteres TIC de la UPF". Revista del CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 5.

Disponible aquí 


Perspectives dels estudiants en la docència remota d'emergència durant la COVID-19 en una escola catalana d'enginyeria

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2020). "Student perspectives on the COVID-19 emergency remote teaching at a Catalan engineering school". En L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres I (eds.), ICERI2020 Proceedings. 13th International Conference of Education, Research and Innovation, 9-10 nov. 2020, València. València: IATED Academy, pp. 3313-3321.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/46086


Mòbils o portàtils a la clase col·laborativa? Un estudi basat en l'aprenentatge mitjançant vídeos acadèmics en educació superior

Albó L., Hernández-Leo, D. & Moreno Oliver, V. (2018). "¿Móviles o portátiles en la clase colaborativa? Un estudio basado en el aprendizaje mediante vídeos académicos en educación superior". Behaviour & Information Technology, 38(6), pp. 637-649. DOI: 10.1080/0144929X.2018.1549596

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/36270


Observació entre iguals: Eina per facilitar i promoure la reflexió i la millora de la docència

Moreno Oliver, V., Atienza, E. & Hernández-Leo, D. (2018). "Observación entre iguales: Herramienta para facilitar y promover la reflexión y mejora de la docencia". En XV Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES), 10-12 mai. 2018, Santander.


Oswaldo: Observació de la docència entre iguals

Moreno Oliver, V., Hernández-Leo, D.; Oliver, M. & Atienza, E. (2018). "OSWALDO: Observación de la docencia entre iguales". Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 4 [en línia].

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/36561


La construcció de la identitat professional en Enginyeria TIC: L'impacte del programa formatiu

Moreno Oliver, V., Hernández-Leo, D. & Khosronejad, M. (2018). "La construcción de la identidad profesional en Ingeniería TIC: El impacto del programa formativo". Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 4 [en línia].

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/36560 


HackLab de la UPF: Una iniciativa de foment de l'aprenentatge informal i la interdisciplinarietat

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V., Soria, V., Alemany, J., Atienza, E., Carrió, M., Capdevila, P., Roca, C., Solé, A., Atienza, C., Villanueva, P., Magre, A., Baiges, A., Ruiz, A. & Binefa, X. (2018). "El HackLab de la UPF: Una iniciativa de fomento del aprendizaje informal y la interdisciplinariedad". Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 4 [en línia].

Disponible aquí


Projectes professionalitzadors com a metodologia d'apoderament de l'alumnat: L'experiència al grau d'Enginyeria Biomèdica

Cámara, O., Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2018). "Projectes professionalitzadors com a metodologia d'apoderament de l'alumnat: L’experiència al Grau d’Enginyeria Biomèdica". Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 4 [en línia].

Disponible aquí


Anàlisi en clau de perspectiva de gènere als Graus d'Enginyeria

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2018). "Análisis en clave de perspectiva de género en los Grados de Ingeniería". Actas de las Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática, Amèrica del Nord, 3 jun. 2018.

Disponible aquí


Wisibilízalas: Promovent el rol de la dona a les TIC amb estudiantat de secundària

Freire, A., Ruiz-García, A. & Moreno Oliver, V. (2018). "Wisibilízalas: Promoting the Role of Women in ICT Among Secondary School Students". En International Conference on Gender Research, 12-13 abr. 2018, Porto.

Disponible aquí


Adaptacions al disseny i desenvolupament de la formació per respondre al context actual: La importància de l'Alineació C*M*E

Moreno Oliver, V. (2017). "Adaptaciones en el diseño y desarrollo de la formación para responder al contexto actual: La importancia de la Alineación C*M*E". Education and Self Development, 12(3), pp. 44-53.

Disponible aquí


Anàlisi de l'ús i l'impacte de l'anglès al procés d'ensenyament-aprenentatge de les Enginyeries de la UPF

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2016). "Anàlisi de l’ús i l’impacte de l’anglès en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les Enginyeries de la UPF: Lliçons apresses i propostes de millora". En IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI 2016), 5-7 jul. 2016, Barcelona.

Este trabajo recoge el estudio basado en el análisis de la articulación del inglés en las aulas así como en el uso de recursos de autoaprendizaje que se han puesto a disposición de todo el alumnado de la Escuela.

Disponible aquí


Sobreviure al múdel: Un blog per promoure experiències docents amb els recursos Moodle a la Universitat Pompeu Fabra

Soria, V., Martí, R., Monterde, O., Lara, M., Capdevila, P., Hernández-Leo, D., Carrió, M., Alemany, F., Roca, C., Garrido, J. M., Solé, A. & Carrio, A. (2016). "Sobrevivir al múdel: Un blog para promover experiencias docentes con los recursos Moodle en la Universidad Pompeu Fabra". Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 3 [en línia].

Disponible aquí


Projecte intrauniversitari d'innovació i qualitat docent: La millora de l'avaluació en educació superior a través del Moodle

Soria, V., Martí, R., Monterde, O., Lara, M., Capdevila, P., Hernández-Leo, D., Carrió, M., Alemany, F., Roca, C., Garrido, J. M., Triviño, J. L. & Arpino, B. (2015). "Proyecto intrauniversitario de innovación y calidad docente: La mejora de la evaluación en educación superior a través del Moodle". Actas congreso UNIVEST (Girona).


Graduats TIC de l'Escola Superior Politècnica. Universitat Pompeu Fabra

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2016). "Graduados TIC de la Escuela Superior Politécnica. Universitat Pompeu Fabra". En IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitària (CIDU 2016), 31 mar.-2 abr. 2016Múrcia. 

Esta comunicación incluye datos referentes al estudio de graduados y graduadas TIC prestando especial atención a las competencias transversales relacionadas con el trabajo en equipo y el dominio del inglés, tanto en lo que respecta a su comprensión como a la expresión oral y escrita.

Disponible aquí


Simulador interactiu 3D per a l'aprenentatge experimental sobre tècniques espacials d'àudio

Carabias-Orti, J., Kroher, N., Moreno Oliver, V., Arteaga, D. & Scaini, D. (2015). "A 3D audio interactive simulator for experiential learning of spatial audio techniques". En 7th International Conference on Education and New Learning Technologies proceeding, pp. 3371-3379, 6-8 jul. 2015, Barcelona.

Este trabajo presenta una experiencia de innovación docente desarrollada en el marco de la asignatura Audio 3D incluida en los planes de estudio del grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de la Universitat Pompeu Fabra. La idea principal era desarrollar un simulador interactivo de audio 3D que diera la oportunidad al colectivo de estudiantes de experimentar las diversas técnicas de espacialización 3D incluyendo el estéreo clásico, binaural, transaural y el VBAP. Este simulador permite la interacción con diferentes parámetros algorítmicos así como la comparación y transformación de diferentes técnicas en clave de localización y percepción subjetiva.

Disponible aquí


Eines basades en rúbriques per al control i l'avaluació dels projectes finals de grau

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2015). "Herramientas basadas en rúbricas para el control y la evaluación de los Proyectos Final de Grado". Education in the Knowledge Society, 16(4), pp. 47-62. DOI: 10.14201/eks20151644762

Este documento recoge el trabajo realizado por la USQUID-ESUP en el diseño, desarrollo y evaluación de la guía de apoyo al profesorado en los procesos de seguimiento y evaluación del proyecto final de grado de la ESUP.

Disponible aquí


Ajustaments de l'avaluació formativa i sumativa als projectes finals de grau

Hernández-Leo, D. & Moreno Oliver, V. (2014). "Fine-tuning formative and summative assessment in Bachelors' Final Projects". En Simposio Internacional de Informática Educativa (SIIE, 2014), 12-14 nov. 2014, Logronyo.

En este trabajo se presentan las mejoras en forma de ajustes de la Guía para el seguimiento y la evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ESUP.

Disponible aquí


L'ús de vídeos acadèmics: com els percep l'estudiantat? L'experiència a l'assignatura Introducció a les TIC

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2014). "El uso de vídeos académicos: ¿cómo los percibe el estudiantado? La experiencia en la asignatura Introducción a las TIC". En VIII CIDUI. Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades actuales, 2-4 jul. 2014, Tarragona.

Esta comunicación presenta el trabajo llevado a cabo por la USQUID-ESUP en el marco de la asignatura Introducción a las TIC, común y obligatoria en el primer curso de los grados TIC que la Escuela ofrece. Concretamente se presenta el diseño, proceso y producto de la experiencia centrada en la generación y uso de vídeos académicos, así como los resultados de la evaluación llevada a cabo para conocer la percepción del estudiantado sobre este particular.

Disponible aquí


Estratègia per al seguiment i avaluació dels aprenentatges en un MOOC d'introducció a l'àlgebra

Sancho, T. & Daza, V. (2014). "Estrategia para el seguimiento y evaluación de los aprendizajes en un MOOC de introducción al álgebra". Digital Education Review, 25(1), pp. 36-50.

Disponible aquí


Els MOOC a Espanya. Panorama actual dels Cursos Oberts en Línia a les universitats espanyoles

Oliver, M., Hernández-Leo, D., Daza, V., Martín, C. & Albó, L. (2014). MOOCs en España. Panorama actual de los Cursos Abiertos en Línea en las universidades españolas. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra [col. Cuaderno Red de Cátedras Telefónica. Social Innovation in Education, 33 pp.].

Disponible aquí


Guia docent per al seguiment i l'avaluació dels Treballs Finals de Grau

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V. & Camps, I., (2012). Guía docente para el seguimiento y la evaluación de los Trabajos Final de Grado. Unidad de Apoyo a la Calidad e Innovación Docente, Escuela Superior Politécnica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Esta Guía contiene un conjunto de procesos relacionados con el seguimiento y la evaluación de los Trabajos Final de Grado (TFG) en la ESUP. Ha sido elaborada por la USQUID de la ESUP a partir de varios proyectos de innovación docente (PlaQUID 2010, E/A2011-0088) y de las aportaciones de otros miembros de la Escuela. La Guía busca ser un referente tanto para directores como para tribunales y el alumnado, e incluye, como elementos más destacados, la definición orientativa del proceso de tutorización y evaluativo y rúbricas para llevar a cabo este seguimiento y evaluación. Los recursos web de soporte a la Guía están disponibles aquí.

Disponible aquí


Implementació de bones pràctiques als Treballs Finals de Grau

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V., Camps, I., Clarisó, R., Martínez-Monés, A., Marco-Galindo, M.ª J. & Melero, J. (2013). "Implementación de buenas prácticas en los Trabajos Fin de Grado". Revista de Docencia Universitaria. REDU, 11, número especial dedicat a Engineering Education, pp. 269-278.

Este artículo presenta el estudio realizado en tres universidades españolas alrededor del TFG, concretamente, de la aplicación de buenas prácticas en el marco de esta asignatura. La experimentación se desarrolló en estudios de ingeniería y contaba con un total de 21 TFGs. El número de prácticas experimentadas fue de 9 y estaban relacionadas con aspectos tanto del seguimiento del trabajo como de su evaluación, contemplando el qué, cómo, quién y cuándo y, por tanto, dando respuesta a las competencias, metodología, agentes y momentos.

Enllaç permanent: https://doi.org/10.4995/redu.2013.5556


Dos casos de l'ús de rúbriques per a l'avaluació de treballs Finals de Grau

Moreno Oliver, V., Carpintero, G. & Hernández-Leo, D. (2013). "Dos casos del uso de rúbricas para la evaluación de Trabajos Fin de Grado". III Jornadas de Innovación Educativa en Ingeniería Telemática - JITEL2013, Granada, pp. 547-553.

Este artículo recoge la experiencia de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid (EPS) y la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra (ESUP) sobre el diseño de un sistema de organización, gestión y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) mediante el uso de rúbricas. Se presentan en él ambos modelos destacando diferencias, similitudes, fortalezas y debilidades y ofrece propuestas de optimización a partir de la experiencia de ambas Escuelas.

Disponible aquí


Eina Web per al Seguiment i Avaluació dels Treballs Finals de Grau

Hernández-Leo, D. & Moreno Oliver, V. (2013). "Herramienta Web para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos Fin de Grado". III Jornadas de Innovación Educativa en Ingeniería Telemàtica - JITEL2013, Granada, pp. 539-545.

Las peculiaridades académico-formativas del Trabajo Fin de Grado (TFG) requieren del establecimiento de directrices tanto organizativas como pedagógicas que aseguren la adquisición y evaluación de los niveles de logro competenciales propios del grado. Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Pompeu Fabra ha diseñado una Guía para el Seguimiento y Evaluación de los TFG asociados a los grados que imparte. Esta guía recoge una propuesta orientada a un seguimiento continuo y una evaluación basada en el uso de rúbricas. Este artículo presenta una herramienta web que facilita el uso de dicha guía. Además de visualizar su contenido, permite generar rúbricas cumplimentadas y simular calificaciones en función de los niveles de logro de las competencias consideradas.

Disponible aquí


Estratègies de disseny d'activitats combinat amb aspectes d'indagació per fomentar el treball actiu de l'estudiantat

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V. & Peig, E. "Learning design twofold strategies for teacher-led inquiry and student active learning". Teacher-led Inquiry and Learning Design: The Virtuous Circle Workshop, Alpine Rendez-Vous, gen. 2013, Villars-de-Lans (França).

Este trabajo ha sido presentado en el Workshop "Indagación dirigida por el profesor y Diseño didáctico: el Círculo Virtuoso" (Francia). En él se indaga sobre estrategias para fomentar el aprendizaje del estudiante tanto dentro como fuera del aula. Estas estrategias surgen de la práctica en contextos reales en el ámbito de la educación superior y ponen de manifiesto la importancia de considerarlas en el programa de la asignatura.

Disponible aquí


Marc d'avaluació per competències per a assignatures de grau

Hernández-Leo, D., Peig i Olivé, E. & Moreno Oliver, V. (2013). "Marco de evaluación por competencias para asignaturas de grado". Jornada de la Red Estatal de Docencia Universitaria, 31 gen.-1 feb. 2013, Madrid.

En esta publicación queda recogida la adaptación del nuevo marco de evaluación UPF a las asignaturas de los Grados TIC de la ESUP. Recordamos que el objetivo de este marco es alcanzar una mejora del sistema de evaluación (haciendo que este tenga mayor contribución a la adquisición de competencias) estableciendo una serie de principios que cada centro (escuela o facultad) ha contextualizado y adecuado en función de su idiosincrasia.

Disponible aquí


Ús de rúbriques per al seguiment i avaluació dels treballs finals de grau

Moreno Oliver, V., Hernández-Leo, D., Camps, I. & Melero, J., (2012). "Uso de rúbricas para el seguimiento y evaluación de los trabajos de fin de grado". II Congreso Internacional sobre evaluación por competencias mediante eRúbricas. 24-26 oct. 2012, Màlaga.

En este trabajo se presenta una muestra de la experiencia llevada a cabo en la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra en cuanto al uso de rúbricas para el seguimiento y evaluación de los, hasta el momento, proyectos fin de carrera. Los primeros resultados, basados en información proveniente tanto de directores y miembros de tribunal como de los propios estudiantes, muestran que, de manera global, el uso de rúbricas permite sistematizar tanto el seguimiento como la evaluación de los trabajos realizados, a la vez que facilita la homogeneización de criterios (en clave de rigurosidad y transparencia). Por otro lado, esta experiencia nos ha permitido constatar algunos elementos de mejora de las rúbricas de cara a su implantación durante el curso académico 2012-2013 cuando comiencen en nuestra escuela los denominados trabajos de fin de grado.

Disponible aquí


Aplicació de bones pràctiques per a la millora de la qualitat dels treballs finals de grau en Enginyeria en Disseny Industrial

Escudero, D. & Hernández-Leo, D. (2012). "Aplicación de buenas prácticas para la mejora de la calidad de los trabajos de fin de grado en Ingeniería en Diseño Industrial". Simposio Internacional sobre Innovación y Calidad en la Formación de Ingenieros, 26-28 abr. 2012, Valladolid.

En esta comunicación se muestra la aplicación de prácticas propuestas en un proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Universidades (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) en su Programa de Estudios y Análisis (convocatoria 2011). Concretamente se trata de la aplicación de estas prácticas en el caso real de proyectos fin de carrera en la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Se pone de manifiesto la utilidad del uso de estas prácticas frente a otros enfoques más clásicos o simplistas.

Disponible aquí: http://hdl.handle.net/10230/17047


El programa EnginyCat a l'Escola Superior Politècnica. Mentoria, suport acadèmic i adaptació al nou context formatiu

Moreno Oliver, V., Hernández-Leo, D. & Daza Fernández, V. (2012). "El programa EnginyCat a l'Escola Superior Politècnica. Mentoria, suport acadèmic i adaptació al nou context formatiu". VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat, IBSN: 978-84-695-4073-2.

La Escuela Superior Politécnica (ESUP) de la Universitat Pompeu Fabra, con el apoyo del Consejo Social inició el curso 2009-2010 un Plan de Mentores (EnginyCat) dirigido a los estudiantes de primer curso de los Grados TIC. Esta es una iniciativa del Departamento de Innovación, Universidades y Empresas de la Generalitat de Catalunya y su misión es aproximar la ingeniería (el conocimiento científico y tecnológico) a los jóvenes catalanes. Los objetivos de la ESUP con este programa son dar apoyo motivacional a los recién llegados, orientarlos durante el desarrollo de tareas academicoformativas y atender cuestiones más cotidianas. Las evaluaciones realizadas hasta el momento reflejan un notable grado de satisfacción entre los estudiantes.

Disponible aquí: http://repositori.upf.edu/handle/10230/17045


Aplicació de recomanacions per a l'alineació de competències, metodologia i avaluació en assignatures d'Enginyeria Telemàtica, Informàtica i Electrònica

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V., Dodero, J., Pardo, A., Romero-Ternero, M. C. & Dimitriadis, Y., Asensio-Pérez, J. I. (2012). "Aplicación de recomendaciones para la alineación de competencias, metodología y evaluación en asignaturas de Ingeniería Telemática, Informática y Electrónica". IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, 7(1), pp. 13-20.

La alineación entre las competencias, la metodología y la evaluación es un elemento clave en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Este trabajo presenta los esfuerzos llevados a cabo por seis profesores de Ingeniería Telemática, Informática y Electrónica en aras de lograr esta alineación en sus asignaturas. Se identificaron, mediante un trabajo conjunto entre pedagogos y profesorado del área de Ingeniería, una serie de acciones en forma de recomendación dirigidas a promover esta alineación. Una selección de dichas recomendaciones han sido aplicadas en las seis asignaturas que a lo largo de este trabajo se explicitan. El análisis comparativo de los resultados indica que las acciones experimentadas han permitido una mayor comprensión por parte de los estudiantes tanto de las metodologías utilizadas como del sistema de evaluación utilizado, cosa que favorece su autorregulación así como un mayor grado de implicación y participación en las asignaturas.

Disponible aquí


L'avaluació com a element clau de la formació basada en competències: tres casos en l'àmbit de l'enginyeria

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V. & Díaz, A. (2011). "La evaluación como elemento clave de la formación basada en competencias: tres casos en el ámbito de la ingeniería". En Grupo de Investigación EVALfor (ed.), Experiencias innovadoras en el aprendizaje a través de la evaluación. EVALtrends 2011, pp. 146-157, ISBN: 978-84-15490-04-3.

Esta aportación recoge la implementación de una serie de acciones encaminadas a fortalecer la evaluación como elemento clave en la formación basada en competencias en tres asignaturas del ámbito de la Ingeniería, concretamente de Ingeniería Telemática (dos casos: Universidad de Valladolid y Universitat Pompeu Fabra) y de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (un caso: Universidad de Sevilla). Las recomendaciones aplicadas hacen referencia a la necesidad de explicitar la alineación competencias-metodología-evaluación en los planes docentes de las asignaturas y de hacerla explícita al estudiantado. Una segunda acción está centrada en integrar la evaluación de la asignatura como tarea-proceso de aprendizaje.

Document disponible aquí; i les actes, aquí


Aplicació de recomanacions a favor de l'alineació entre competències, metodologia i avaluació en assignatures d'Enginyeria Telemàtica

Hernández-Leo, D., Moreno Oliver, V., Dimitriadis, Y. & Asensio J. I. (2010). "Aplicación de recomendaciones en pro de la alineación entre competencias, metodología y evaluación en asignaturas de Ingeniería Telemática". Jornadas de Innovación Educativa en Ingeniería Telemática - JTEL 2010, 30 sep. 2010, Valladolid.

Este trabajo recoge la experiencia llevada a cabo en tres asignaturas en cuanto a la aplicación de recomendaciones para la mejora de la alineación entre las competencias planteadas en los respectivos planes docentes, la metodología para trabajarlas y su evaluación. Las asignaturas son del área de Ingeniería Telemática y pertenecen a la Universitat Pompeu Fabra (una asignatura) y a la Universidad de Valladolid (las otras dos). Además de incluir una breve descripción de las recomendaciones aplicadas, se presenta el contexto de cada asignatura, el proceso seguido en la implementación de las recomendaciones y su evaluación. Las conclusiones obtenidas giran en torno a dos ejes principales: el impacto de la aplicación de las recomendaciones en la calidad de la función docente y el aumento de la visibilidad de esta relación desde la perspectiva discente y las repercusiones en su proceso de aprendizaje.

Enllaç permanent: http://repositori.upf.edu/handle/10230/16382


Creació de materials amb suport web per a la millora de la funció docent a l'Escola Superior Politècnica - Universitat Pompeu Fabra

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2010). "Creación de materiales con soporte web para la mejora de la función docente en la Escuela Superior Politécnica - Universitat Pompeu Fabra". Quaderns Digitals, 63.

La Unidad de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente de la Escuela Superior Politécnica (Universitat Pompeu Fabra) crea una web para potenciar las experiencias innovadoras que responden a las necesidades y demandas del profesorado de la Escuela así como a las directrices del EEES. Esta web se propone afianzar el contacto entre esta Unidad y el personal a quien ofrece sus servicios (fundamentalmente, profesorado de la ESUP) de manera muy dinámica. Quedan recogidas publicaciones, congresos, recursos metodológicos, bibliográficos, etc., en catalán, español e inglés respondiendo a la tendencia multilingüe hacia la que se dirige la UPF.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16105


El rol de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent als Estudis d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra

Hernández-Leo, D. & Moreno Oliver, V. (2010). "El rol de la Unidad de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente en los Estudios de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra". ICED 2010, Mejorar las Estrategias para el Aprendizaje Global de Calidad en Educación Superior, 28-30 jun., Barcelona.

Una de las estrategias de la Universitat Pompeu Fabra para apoyar el aprendizaje de calidad ha sido la creación de unidades para el soporte del aprendizaje de calidad dentro de cada facultad. Durante el seminario, presentamos el papel y las actividades de la Unidad de la Escuela Politécnica responsable de los esfuerzos volcados hacia el aprendizaje de calidad en los estudios de ingenierías TIC. También hablamos sobre cómo estas actividades se comunican a los colaboradores académicos oportunos.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16107


Desenvolupament a Moodle d'eines d'autoaprenentatge i avaluació contínua a les àrees de Física i Matemàtiques

Moreno Oliver, V., Dempere, L., García, N. & Hernández-Leo, D. (2010). "Desarrollo en Moodle de herramientas de autoaprendizaje y evaluación continua en las áreas de Física y Matemáticas". En VI CIDUI. Nuevos espacios de calidad en la educación superior [en línia], ISBN: 978-84-8458-324-0.

Esta comunicación presenta el proyecto Aula de Tests desarrollado como soporte en el despliegue de las asignaturas de Física y Matemáticas de primer curso de los estudios de ingeniería de la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra. El proyecto tiene como objetivo diseñar herramientas de autoaprendizaje y de evaluación continua accesibles online a través del entorno Moodle para favorecer el proceso de aprendizaje del estudiante. El contexto de esta experiencia se caracteriza por la inherente dificultad de los estudios de ingeniería, por el hecho de que muchos estudiantes entran en la universidad con carencias sustanciales de conocimientos en estas áreas, así como por la heterogeneidad en cuanto a la formación preuniversitaria. Se describen las características de las actividades programadas y el contexto donde se han aplicado y se presentan los resultados de satisfacción, participación y notas que aportan información útil al profesorado para adecuar la planificación y las actividades los cursos siguientes.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16111


Introducció a la Universitat i al sector TIC

Hernández-Leo, D. & Moreno Oliver, V. (2010). "Introducción a la Universidad y al sector TIC", III Taller sobre Metodologías y Casos en la Enseñanza Informática (MCCE), Universidad de Cádiz, 27 jun. 2010, Cadis.

La innovadora asignatura "Introducción a la Universidad y al sector TIC" combina un curso de Introducción General a la Universidad con elementos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (incluyendo el perfil ingeniero TIC, aspectos de mercado, etc.).

Este nuevo curso se ha desarrollado e implementado en tres programas ofrecidos por la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. El equipo de este curso está formado por 13 profesores, incluyendo profesionales de empresas, bibliotecarios, técnicos informáticos, representantes institucionales, así como un responsable educativo de asesoramiento sobre las técnicas de metodología y estudio. La asignatura ha sido diseñada para un gran número de estudiantes (260). Al final del curso, recogimos información cuantitativa y cualitativa sobre la satisfacción estudiantil. Los resultados mostraron la visión positiva que tenían sobre los temas que trabajaron durante la asignatura.

Este artículo describe el curso, su implementación y evaluación, así como los detalles de los resultados recogidos a partir de las opiniones de los estudiantes.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16106


Creació de materials amb suport web per a la millora de la funció docent a l'Escola Superior Politècnica

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2009). "Creación de materiales con soporte web para la mejora de la función docente en la Escuela Superior Politécnica", Congreso Internacional sobre uso y buenas prácticas con TIC: la web 2.0, Universidad de Málaga, 30 nov.-2 des. 2009, Màlaga.

Con el objectivo de potenciar experiencias innovadoras que respondan a las necesidades y demandas del profesorado de la escuela, así como a las directrices enmarcadas en el EEES, la USQUID-ESUP apuesta por la creación y renovación continua de una web como medio para favorecer el contacto entre esta Unidad y el personal a quien ofrece sus servicios.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16102


Implantació del pla de reforç de l'anglès a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació. Universitat Pompeu Fabra

Moreno Oliver, V., Infante, J. & Hernández-Leo, D. (2009). "Implantación del plan de refuerzo del inglés en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Universitat Pompeu Fabra", I Congreso de Docencia Universitaria, Universidad de Vigo, 2-4 jul. 2009, Galícia.

Teniendo en cuenta la importancia del uso del inglés en la cotidianeidad del desempeño profesional del ingeniero en Telecomunicaciones, se ha diseñado un proyecto de innovación docente fundamentado en la inmersión de los estudiantes en esta lengua.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16112


Marc metodològic per a la definició d'un perfil professional en educació superior

Moreno Oliver, V. (2009). "Marco metodológico para la definición de un perfil profesional en educación superior". En J. Tejada (coord.) et al.Actas del V Congreso Internacional de Formación Para el Trabajo (2009): Estrategias de innovación en la formación para el trabajo, ISBN: 978-84-692-3607-9.

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se inscriben innumerables acciones que están desarrollando todas las universidades europeas con la intención de llegar al 2010 con un bagaje lo suficientemente importante como para afrontar este cambio con entereza y sobre todo conservando (o incrementando) la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que hasta el momento han predominado.
Dentro de este amplio proceso de transformación se encuentra el diseño de los nuevos grados, que brinda la oportunidad de replantear los planes de estudios y, por tanto, la organización de las asignaturas, estructura de los contenidos, metodologías y sistemas de evaluación.
Toda esta reflexión debe girar, a nuestro entender, alrededor de tres núcleos que se encuentran en estado de interdependencia: los escenarios profesionales, los perfiles profesionales y las competencias que en ellos se inscriben.
Para poder plantear los nuevos grados en coherencia con la era del EEES debe hacerse un análisis minucioso de los perfiles profesionales demandados por el mercado de trabajo que, al fin y al cabo, será el destino de los profesionales que se forman en nuestras universidades. Por ello, la tarea de definir a priori el perfil profesional del diseño de los nuevos grados resulta una máxima para garantizar la calidad de estos.
En este trabajo se presenta un ejemplo de metodología a seguir para la definición de un perfil profesional en educación superior, concretamente, el del Ingeniero TIC mediante el análisis funcional.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16108


Avaluació de l'Estructura Modular a l'Escola Superior Politècnica. Primera Aproximació

Moreno Oliver, V. & Hernández-Leo, D. (2009). "Evaluación de la Estructura Modular en la Escuela Superior Politécnica. Primera Aproximación". En Actas de las II Jornadas de Id-TIC (2009), IBSN: 978-84-8138-822-0.

En estas jornadas la comunicación presentada por la USQUID-ESUP recibió el Premio a la Mejor Ponencia del Congreso.

En esta comunicación se plasman los resultados obtenidos de la evaluación llevada a cabo respecto a la iniciativa tomada por parte del profesorado de la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu Fabra en cuanto a la construcción de una estructura modular sólida y eficaz para la coordinación y gestión de las asignaturas del actual y futuro plan de estudios. Esta nueva estructura de módulos resulta una iniciativa innovadora que, a su vez, potencia y enfatiza la calidad de los estudios. En concreto, la comunicación presenta los resultados de la evaluación piloto de uno de los módulos. Estos resultados nos ofrecen información sobre el punto en el que estamos actualmente y nos orientan hacia nuevas acciones a desarrollar para optimizar la estructura modular en la que se basan los nuevos grados mejorando los procesos que de ella se desprenden.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16109


El Curs d'Introducció a la Universitat com a estratègia organitzativa per apropar l'estudiantat de nova incorporació a l'Escola Superior Politècnica

Moreno Oliver, V., Frangi, A., Bellalta, B., Piella, G. & Infante. J. (2008). "El Curso de Introducción a la Universidad como estrategia organizativa para acercar al estudiantado de nueva incorporación a la Escuela Superior Politécnica". En J. Gairín & S. Antúnez (eds.), Organizaciones educativas al servicio de la sociedad (Actas del X CIOIE), ISBN: 978-84-7197-905-6.

En esta comunicación se presenta el proceso completo de diseño del Curso de Introducción a la Universidad (CIU) que se imparte en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Pompeu Fabra para los estudios de Ingeniería de Telecomunicación e Informática. Se muestran también los resultados obtenidos por parte del colectivo discente así como las propuestas de mejora recibidas por el profesorado una vez finalizado el CIU 08-09.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16113


El perfil de l'estudiantat acabat d'arribar a Enginyeria en Telecomunicació i Informàtica

Moreno Oliver, V., Bellalta, B., Infange, J., Piella, G. & Frangi, A. (2008). "El perfil del estudiantado recién llegado a la Ingeniería en Telecomunicación e Informática". II Jornadas Internacionales UPM sobre Innovació Educativa y Convergencia Europea, Universidad Politécnica de Madrid, 9-11 des. 2008, Madrid.

La Escuela Superior Politécnica (ESUP) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha realizado un análisis para conocer el perfil del estudiantado que se incorpora a las Ingenierías de Telecomunicaciones e Informática contemplando conjuntos de variables referentes a varios campos tanto del ámbito personal como del académico.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16114


Avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat

Moreno Oliver, V., Frangi, A., Bellalta, B., Piella, G. & Infante. J. (2008). "Evaluación del Curso de Introducción a la Universidad". II Jornadas Internacionales UPM sobre Innovació Educativa y Convergencia Europea, Universidad Politécnica de Madrid, 9-11 des. 2008, Madrid.

El Curso de Introducción a la Universidad (CIU) se desarrolla en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Pompeu Fabra con la intención de alcanzar dos objetivos: (I) ofrecer a los nuevos estudiantes información sobre las características organizativas y académicas de los estudios que ofrece la Escuela e (II) introducirlos a la metodología implantada mediante el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de forma participativa y activa. Para la consecución de los objetivos se plantean actividades, clases y seminarios en base a tres grandes bloques temáticos: aspectos institucionales, metodológicos y recursos disponibles. Se administran dos instrumentos que permiten realizar la evaluación de la organización y desarrollo de las actividades realizadas en particular, así como del curso en general. Estos resultados son analizados individual y globalmente y posteriormente se comparan con los obtenidos en posteriores ediciones. De toda esta información se extraen conclusiones del CIU a dos niveles en cuanto a la organización del mismo: por un lado se verifica la incorporación de mejoras respecto el CIU del curso pasado y, por el otro, se extraen nuevas propuestas de mejora para implementar de cara al próximo curso.

Enllaç permanent: http://hdl.handle.net/10230/16115