Podem definir el portafoli com una tècnica de recopilació, compilació i col·lecció d’evidències (informes, exercicis, problemes resolts, plans, enregistraments, etc.) que permeten a l’alumnat demostrar el compliment dels objectius i l’assoliment de les competències professionals necessàries per superar l’assignatura amb èxit.

En aquest sentit, el portafoli és un mètode d’ensenyament, aprenentatge i avaluació a través del qual el professorat pot jutjar les capacitats dels alumnes en el marc d’una assignatura o matèria d’estudi; pot valorar com cada alumne ha aprofitat els aprenentatges, quin procés ha seguit per aconseguir els assoliments; i pot valorar no solament allò après, sinó també les capacitats i habilitats d’aprenentatge. Els alumnes, per la seva banda, durant el procés d’elaboració del portafoli són conscients dels seus esforços i assoliments en relació amb els objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació que han estat establerts prèviament pel professor.

La tasca del docent consisteix a aportar comentaris i suggeriments que guiïn l’alumne sobre el seu procés en el coneixement de la matèria, corregint possibles errors o concepcions falses.

 

Bibliografia sobre la metodologia

BARBERÀ, E. (2005). La evaluación de competencias complejas: la práctica del portafolio. En Educere La Revista Venezolana de Educación, año 9, nº 31.

BARRET, H. (2000). Create your own Electronic Porfolio. Learning &leading with technology. Vol. 27, 7, pp. 14-21. Consulta-'l aquí

 

Exemples d'ús de la metodologia

CHRISTY, A.D. (1998). The use of student portfolios in engineering instruction. Journal of Engineering Education, April 1998. Consulta'l aquí

GRACIA MORÁN, J. y PINAR SEPÚLVEDA, Mª A. (2009). Una experiencia práctica de evaluación por competencias mediante el uso del portafolio del estudiante y su impacto a. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 2, nº 2, 210-220.

REDONDO LÓPEZ, J.M.; ORTÍN SOLER, F.; VINUESA MARTÍNEZ, L. (2005). Aplicación de técnicas de evaluación alternativas para la enseñanza de la programación. I Jornadas de Docencia de la EUITIO.

SALA, D. (2007). A portfolio for a Project-based learning telecommunications engineering. A case study. ePortfolio International Conferences, Maastricht, The Netherlands, 16-19 October 2007.

UPCHURCH, R. L. & SIMS-KNIGHT, J.E. (2002). Portfolio use in software engineering education: an experience Report. 32nd ASEE/ IEEE Frontiers in Education Conference. Consulta'l aquí