En consonància amb el Codi Ètic de la UPF1 i amb el posicionament de la pròpia Escola d’Enginyeries de la UPF respecte el plagi i la còpia, es recullen en aquest document un seguit d’orientacions pel professorat de l’Escola en cas que detecti còpia o plagi o es cregui haver-ho detectat.

L’Escola d’Enginyeries de la UPF no tolera ni plagi, ni còpia, ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de practiques fraudulentes en treballs, exàmens, practiques o qualsevol altre lliurable. Així que si com a professor/a de l’Escola et trobes davant d’una situació de còpia o de clara sospita de còpia cal que sàpigues i coneguis el protocol UPF que et dona suport i que permet, en cas d’obrir un expedient a l’estudiantat implicat, que un instructor/comissió extern avaluï la situació i prengui les mesures de càstig que es consideri oportunes atenent al règim disciplinari públic i a disposició2 i coneixença de l’estudiantat UPF.

Aquest protocol s’inicia quan un professor/a detecta un cas de còpia i/o té una clara sospita de que s’hagi copiat. Automàticament el que cal fer és documentar degudament el cas i escalar-ho a la Direcció de l’Escola per tal de tramitar-ho a l’instructor/comissió que pren les decisions respecte el cas.

 

1Codi Ètic de la UPF, disponible aquí: http://www.upf.edu/universitat/planificacio/codi_etic.pdf

2Aquesta informació/ documentació es troba a disposició de l’estudiantat tant a la web de la UPF com als vídeos acadèmics sobre el codi ètic disponibles a la web de vídeos de la USQUID, que compten amb subtítols i transcripcions en català, espanyol i anglès, per facilitar-ne la seva comprensió. Aquests vídeos es troben disponibles aquí: http://usquidesup.upf.edu/videos/el-codigo-etico/ca/1.php