En consonància amb el Codi Ètic de la UPF1 i amb el posicionament de la mateixa Escola d’Enginyeries de la UPF respecte al plagi i la còpia, es recullen en aquest document un seguit d’orientacions per al professorat de l’Escola en cas que detecti còpia o plagi o cregui haver-ho detectat.

L’Escola d’Enginyeries de la UPF no tolera ni plagi, ni còpia, ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus d'actes fraudulents en treballs, exàmens, pràctiques o qualsevol altre lliurable. Per tant, si com a docent de l’Escola et trobes davant d’una situació de còpia o de clara sospita de còpia, has de conèixer el protocol UPF que et dona suport i que permet, en cas d’obrir un expedient a l’estudiantat implicat, que un instructor o una comissió independent avaluï la situació i prengui les mesures de càstig que es considerin oportunes atenent al règim disciplinari públic i que està a disposició2 de l’estudiantat UPF.

Aquest protocol s’inicia quan un docent detecta un cas de còpia o té una clara sospita que s’hagi copiat. Automàticament el que cal fer és documentar degudament el cas i escalar-lo a la Direcció de l’Escola per tal de tramitar-lo a l’instructor o comissió que pren les decisions segons cada cas.

 

1Codi Ètic de la UPF, disponible aquí: https://www.upf.edu/web/transparencia/codi-etic

2Aquesta informació/documentació es troba a disposició de l’estudiantat tant a la web de la UPF com als vídeos acadèmics sobre el codi ètic disponibles a la web de vídeos de la USQUID, que compten amb subtítols i transcripcions en català, espanyol i anglès, per facilitar-ne la comprensió. Aquests vídeos es troben disponibles aquí: http://usquidesup.upf.edu/videos/el-codigo-etico/ca/1.php