Vés enrere Estudi en clau de perspectiva de gènere a l'UCA d'Enginyeries i TIC de la UPF

Estudi en clau de perspectiva de gènere a l'UCA d'Enginyeries i TIC de la UPF

25.01.2017

 

Un dels últims estudis realitzats per la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de la UCA d'Enginyeries i TIC de la UPF es centra en una anàlisi en clau de perspectiva de gènere a l’ESUP/DTIC amb l'objectiu de recopilar dades i informacions que permetin tenir una visió global sobre aquesta temàtica en el context particular del centre.

Referent a matrícula en funció de gènere per als graus que l’ESUP/DTIC ofereix (GEBM: Grau en Enginyeria Biomèdica, GESA: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, GET: Grau en Enginyeria Telemàtica, GEI: Grau en Enginyeria Informàtica), s'observa que el nombre de dones matriculades entre el curs 2011-2012 i el 2015-2016 és considerablement menor al d'homes excepte en el cas del Grau d'Enginyeria Biomèdica on és habitual observar major presència de dones que d'homes (veure Gràfic 1).

Gràfic 1. Distribució per gènere dels nouvinguts als Graus DTIC/ESUP (1era matrícula)

Si observem aquesta mateixa variable en estudis de Màster i Doctorat (veure Taula 1), s’observa com els percentatges, tot i sent considerablement major en el cas dels homes, augmenta a favor de les dones, assolint respecte el total, el 30% (dades del curs acadèmic 2015-2016).

Taula 1. Distribució percentual del total de matriculats en els Màsters i el Programa de Doctorat (Dades del curs acadèmic 2015-2016)

MÀSTER

DONES

HOMES

Màster en Tecnologies del So i la Música

7%

93%

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius

25%

75%

Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius

22%

78%

Màster Universitari de Cervell i Cognició

75%

25%

TOTAL

30%

70%

Doctorat

33,3%

66,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant al detall de matriculació en funció del màster, s'observa que en el cas dels màsters en Tecnologies del So i de la Música, Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius i Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius els percentatges de matrícula de dones oscil·len entre el 7% i el 25%, mentre que aquest percentatge en el cas del Màster Universitari de Cervell i Cognició és del 75%.

En l'estudi es va analitzar també la distribució del total de matriculats al Treball Fi de Grau en funció del gènere, es van tenir en compte les dades de tres cursos acadèmics (2012-2013, 2013-2014 i 2015-2016). El percentatge de TFGs tutoritzats per dones oscil·la entre el 15% i el 18%. En l'estudi també es va fer una anàlisi més detallada de les assignatures optatives (curs acadèmic 2015-2016) per veure si hi havia assignatures en les quals s'acumulés un major nombre de dones i/o si pogués haver-hi algun impacte en la matrícula pel gènere del professorat. En els resultats obtinguts no s'observa tendència en correlació entre gènere del docent i discent ni en quant al tipus de continguts, no obstant això sí es veia alguna tendència en les seleccions d'assignatures segons el sexe de les alumnes i la temàtica de l'assignatura.

Pel que fa a la relació gènere i taxa de graduació s'observen valors notablement més alts en el cas de les dones, per tant, encara que es matriculin menys veiem que es mantenen més al llarg dels quatre cursos (veure Taula 2). Tot i així cal dir que les dades més fiables d'aquesta taula quant a objectivitat de la seva anàlisi en termes de matrícula/graduació, són les referents a primeres promocions, atès que en casos posteriors, pot ser que tant dones com a homes computats com a graduats formin part originàriament de promocions anteriors.

Taula 2. Relació de primeres matrícules/Graduats de les tres promocionis TIC i primera promoció de Biomèdica

 

1era Promoció TIC

2da Promoció TIC

3era

Promoció TIC

1era

Promoció Biomèdica

% de dones graduades respecte les matriculades

42%

81,25%

44,2%

33,3%

% d’homes graduats respecte als matriculats

26,7%

55,5%

39,7%

33,3%

 

Respecte la distribució del PDI de l’ESUP/DTIC en funció de gènere destacar que el 69% són homes. En aquesta línia es va analitzar també quin percentatge ocupaven dones quant a la coordinació/responsabilitat d'assignatures. Per a això es van analitzar (consultant les actes d'assignatures oficials) les assignatures dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Àdhuc havent-hi un lleuger augment progressiu en el percentatge de dones que va signar actes en els tres cursos analitzats, aquest no aconsegueix en cap cas un valor superior al 22%.

 

Finalment i en quant a les accions que s'han portat o s'estan duent a terme en la UCA d'Enginyeries i TIC en relació al gènere, destacar, el programa de mentorías MENTOS (https://www.upf.edu/web/mentos), en el qual la USQUID està activament involucrada. Aquest programa compta amb la col·laboració de més de 30 professionals del camp de l'enginyeria TIC (homes i dones) que, voluntàriament, mentorizaran a estudiants (dones) dels nostres Graus. Així mateix, al programa estratègic DTIC- María de Maeztu, s'inclouen múltiples accions, activitats i projectes que impacten directament sobre la presència de dones en l'àmbit TIC (Veure Gender and TIC: https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/gender-and-ict). Afegir que la USQUID de la UCA d'Enginyeres i TIC està participant també en un projecte d'innovació docent sobre la introducció de la perspectiva de gènere en la docència.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact