El buzz groups és una tècnica cooperativa d'aprenentatge que consisteix en la formació de petits grups de discussió amb l'objectiu de desenvolupar una tasca específica (generació d'idees, resolució de problemes, etc.) o facilitar que un grup de persones consensuïn les seves idees sobre un tema, en un període de temps específic. Així, els buzz groups permeten cobrir la discussió sobre diferents aspectes referits a una mateixa temàtica d'estudi, maximitzant les possibilitats de participació dels integrants del grup.

Els grups grans es divideixen en grups més petits, d'entre tres i sis persones, després de la realització de la presentació inicial de la tasca a desenvolupar. Cada grup nomena a un portaveu per a que informi a la resta dels grups sobre els resultats de la discussió del seu grup.

 

Bibliografia sobre la metodologia

BOUDREAU, D. (s.d.). How Do I Use Buzz Groups in Training? Disponible a: http://www.thetrainingworld.com/articles/buzz.htm

RENNER, P. (s.d.). Buzz Groups...the sound of groups concentrating! Disponible a: http://www.parenteducationsask.ca/pdf/buzz_groups.pdf