L'aprenentatge per indagació és una metodologia d'ensenyament-aprenentatge a través de la qual l'estudiantat ha de trobar solucions a una situació problema a partir d'un procés de recerca. Aquesta metodologia se centra en l'afrontament de problemes i en el treball cooperatiu per part de l'estudiant. L'Aprenentatge per indagació potencia el treball d'habilitats requerides per a un treballador en un món canviant: una persona resolutiva, que sàpiga treballar en equip i tingui un pensament crític. Alhora és una metodologia que aporta major habilitat en processos científics i matemàtics.

Hi ha varies formes de treballar sota aquesta metodologia: la indagació pot ser dirigida pels estudiants, pel professor, o bé per ambdós. En qualsevol d'elles s'ha de tenir clar que l'aprenentatge requereix de temps per a l'assimilació i, per tant, és fonamental crear espais de reflexió.

Per tal de desenvolupar l'aprenentatge per indagació es formularà, en primer lloc, la problemàtica i, a partir d'aquí, l'alumnat haurà de proposar hipòtesis que hauran de validar o refutar mitjançant la observació, examinant llibres, buscant evidències empíriques, interpretant dades i, a partir d'aquí, proposar respostes i prediccions, i exposar-les de forma argumentada.

 

Exemples d'ús de la metodologia

Sampson, V., Grooms, J. and Walker, J. P. (2011), Argument-Driven Inquiry as a way to help students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An exploratory study. Science Education, 95: 217-257. doi: 10.1002/sce.20421 Consulta'l aquí

Chang, J. -M.(2011) 'A practical approach to inquiry-based learning in linear algebra', International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 42: 2, 245 - 259, First published on: 29 November 2010. DOI: 10.1080/0020739X.2010.519795 Consulta'l aquí

 

Mètode Moore Col·laboratiu enfocat a assignatures de matemàtiques

Paco Gómez, professor de la Universitat Politècnica de Madrid i experimentat en l'aplicació del Mètode Moore Col·laboratiu en assignatures de matemàtiques, va estar a l'ESUP al juny del 2013.

Fent clic aquí accediràs al material del taller (en castellà).

Per a més informació, consulta el seu espai web.