L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) conceptualitza els idiomes estrangers com un mitjà per treballar continguts específics d'altres temàtiques a la vegada que permet ampliar el coneixement d'una llengua que no és la pròpia.

Alguns principis generals de l'AICLE són:

  • Consideració de l'experiència prèvia dels estudiants per a possibilitar els vincles amb els coneixements previs.
  • Selecció de continguts comprensibles.
  • Potenciació de l'ús creatiu del llenguatge.
  • Manca de penalització de les formes lingüístiques incorrectes.
  • Ús de metodologies lingüístiques i no lingüístiques per part del professorat.
  • Incentivació de les habilitats orals dels estudiants.
  • Cerca d'objectius particulars contextualitzats.
  • Importància de la teoria i la pràctica.
  • Ús de recursos complementaris.
  • Participació activa.

Les estratègies AICLE en l'àmbit de la formació universitària en Enginyeria són diverses: exposicions orals, resolució de problemes, treball en equip, glossaris bilingües o trilingües, qüestionaris d'àudio en línia, videoconferències, fòrums virtuals, així com recursos com Multilingual Formulae (http://mformulae.epsem.upc.edu/), Class-Talk (http://www.upc.edu/slt/classtalk/) o el Test of Professional English Communication in Engineering (TOPEC Engineering).

 

Bibliografia sobre metodologia

Muñoz-Luna, R. (2013). From Drills to CLIL: The Paradigmatic and Methodological Evolution Towards the Integration of Content and Foreign Language. Profile Issues in Teachers Professional Development, 16(1), 167-180.

Olivares, M., & Pena, C. (2013). How Do We Teach Our CLIL Teachers? A Case Study from Alcalá University. Porta Linguarum, 19, 87-99.

Pavón, V., & Rubio, F. (2009). Teachers' Concerns and Uncertainties about the Introduction of CLIL Programmes. Porta Linguarum, 14, 45-58.

Pena, C., & Porto, M.D. (2008). Teacher Beliefs in a CLIL Education Project. Porta Linguarum, 10, 51-161.

 

Exemples d'ús de la metodologia

Aguilar, M., & Muñoz, C. (2014). The effect of proficiency on CLIL benefits in Engineering students in Spain. International Journal of Applied Linguistics, 24(1), 1-18.

Alsina, M., Argelaguet, R., Martínez, I., & Vicente, J. (2012). Teaching materials for learning in English in the field of electronic. International Symposium on Innovation and Quality in Engineering Education, Valladolid, 26-28 d'abril.

Kim, E. G., & Shin, A. (2014). Seeking an Effective Program to Improve Communication Skills of Non-English-Speaking Graduate Engineering Students: The Case of a Korean Engineering School. IEEE transactions on professional communication, 57(1), 41-55.

Orr, T., & Takahashi, A. (2002). Constructing a Corpus of Fundamental Engineering English for Nonnative Speakers. Professional Communication Conference. IPCC 2002. Proceedings. IEEE International, 403-409.

Zeidmane, A., & Cernajeva, S. (2010). Interdisciplinary Approach in Engineering Education. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) "Learning Environments and Ecosystems in Engineering Education", Amman, 4-6 d'abril.