L’aprenentatge basat en problemes és una metodologia d’ensenyament que involucra els alumnes de manera activa en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’un problema o situació complexa.

L’esquema bàsic de treball consisteix en la definició del problema o situació per part del docent, encara que també pot ser definit pel propi estudiant, a partir del qual se’ls demana als estudiants que, en grups de treball, abordin les diferents fases que implica el procés de resolució del problema o situació.

Per a solucionar-lo correctament, han de buscar, entendre i integrar els conceptes bàsics de l’assignatura.

Una variant de la metodologia és l’aprenentatge basat en projectes. En aquest cas, en comptes de plantejar un problema, els alumnes han de desenvolupar en grup un projecte seguint un conjunt de passos i una seqüència lògica d’acció facilitada pel propi docent responsable i/o dissenyada per ambdós agents (professor i estudiant) de forma conjunta per potenciar així un major sentiment de pertinència i incumbència.

El contingut es facilita a mesura que avança el projecte.

 

Bibliografia sobre la metodologia

BRANDA, L. (2009). L’aprenentatge basat en problemes. Consideracions generals. A L’Aprenentatge basat en problemes en l’educació superior. Bellaterra: IDES i Servei de Publicacions de la UAB. (pp. 11-46). Consulta'l aquí

BUCK INSTITUTE OF EDUCATION (2007). Project Based Learning. 

DOMINGUEZ NAVARRO, JOSÉ A. et. al. (2008) Comparativa entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. II Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Información y de la Comunicación e Investigación Educativa en la Universidad de Zaragoza 2008, Zaragoza, 7 y 8 de febrero de 2008. Consulta'l aquí

 

Exemples d’ús de la metodologia

LINGE, N. & PARSONS, D. (2006). Problem-Based learning as an effective tool for teaching computer network design. IEEE Transactions on Education. Vol. 49, nº 1, Febrer de 2006, pp. 5-10. 

MARTÍ, E.; JULIÀ, C. y GIL, D. (2005). Una experiència d’ABP en Gràfics per Computador. II Jornada de Campus d’Innovació Docent UAB. Consulta'l aquí

MIRALLES, F. y GUILLAMÓN, C. (2007). PBL, desarrollo de competencias y aprendizaje autónoma: satisfacción de los estudiantes y mejora continua. Red Estatal de Docencia Universitaria (REDU). Seminario Internacional 2-07: El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Consulta'l aquí

RIBEIRO, L. R. & MIZUKAMI, M. de G. (2005). Problem-based learning: a student evaluation of an implementation in postgraduate engineering education, European Journal of Engineering Education, 30:1,137 – 149. Consulta'l aquí

SERRAT, J. (2006). Una experiència d’aprenentatge basat en problemes en enginyeria del software. III Jornada d’Innovació Docent UAB. Consulta'l aquí

VÉLEZ, A. (1998)  Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos en Educación Superior. RIBIE 98, IV Congresso da Rede Iberoamericana de Informática Educativa, Brasil 20-23 Octubre, 1998. Consulta'l aquí