Exercici 2021

Acord del Consell Social de 6 de maig del 2021

Aprovació d'un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, suplementar el crèdit del concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques per un import de 6.500,00 euros, finançat a càrrec dels drets reconeguts en el concepte 329.99 Altres ingressos procedents de prestació de serveis com a conseqüència d’una prestació de serveis efectuats per la Universitat l’any 2020 i que en conseqüència no formen part de la previsió d’ingressos d’aquest exercici pressupostari.

 

Data darrera modificació: 4 d'abril del 2022

Data prevista de la propera actualització: anualment