Tractament de dades de caràcter personal en processos selectius del personal docent i investigador (PDI) 

Informació sobre el tractament de les dades personals per a la gestió administrativa, laboral i econòmica dels recursos humans de la UPF (PDI, Personal Docent i Investigador)
 1. D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, la Universitat Pompeu Fabra és responsable de les dades personals que facilitin, en les seves sol·licituds, les persones participants en la convocatòria, així com de la resta de documentació que puguin aportar i, si escau, de la que es pugui generar com a conseqüència de la participació en aquest procés de selecció.
   
 2. Les dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el procés selectiu indicat a les bases generals de la convocatòria. És a dir, per fer totes les actuacions relatives a l’admissió o a l’exclusió d’aspirants, l’atenció a possibles reclamacions, la verificació de les dades presentades per les persones candidates, l’execució de proves i d’exercicis i la valoració de la fase de concurs.
  El tractament de dades personals no inclourà en cap cas la presa de decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils.

  Les dades personals objecte de tractament, incloses la imatge i la veu, si escau, es conservaran per poder atendre possibles recursos o reclamacions, d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador i d’acord amb la normativa d’arxius aplicable.
   
 3. La base legal per al tractament de les dades és l’obligació legal. La Universitat tractarà les dades d’acord amb els articles 77 a 86 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari; els articles 45 a 51 i 63 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya; i l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de legislació aplicable.
   
 4. Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra. S’utilitzaran serveis auxiliars d’empreses de la societat de la informació amb les quals prèviament s’hagin signat contractes per preservar la privacitat de les dades. També podran ser tractades per tercers que participin en el procés de selecció en qualitat de membres del tribunal o d’assessors d’aquest, prèvia signatura d’un compromís de confidencialitat.

  En compliment del que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es podran publicar a la web de la Universitat les llistes de candidats admesos o que superin una determinada prova, identificats amb nom i cognoms i quatre xifres del seu DNI. La llista de candidats exclosos o que no superin una determinada prova podrà ser publicada a la web de la Universitat amb identificació mitjançant el número d’assentament en el registre d’entrada de la Universitat de la sol·licitud d’admissió a les proves selectives.

  Les dades no se cediran a tercers sense consentiment previ, tret dels supòsits que preveu la llei.
   
 5. La Universitat Pompeu Fabra pot fer fotografies, captar i enregistrar la imatge i veu de les persones participants en el desenvolupament de les proves pràctiques i de l’entrevista, reproduir i utilitzar les imatges (fotografies i/o vídeos enregistrats), de manera gratuïta, mitjançant qualsevol procediment o suport, amb la finalitat de poder resoldre l’expedient selectiu. Tot això, amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
   
 6. Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant els procediments descrits a la web https://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Poden contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]) per a qüestions relacionades amb les seves dades i tenen dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Contractació de PDI