Fages de Romá, Narcis: Cartilla rural en aforismes catalansFigueres: Imprenta y Librería de Gregori Matas de Bodallés, 1849. 

 

 

 

Fages de Romà, Narcis: Aforismos ruralesFigueras: Imp. de Gregorio Matas de Bodallés, 1849. 

 

 

Fages de Romá, Narcís: El amic dels llauradors ó aforismes rurals. Traduits al Valensiá per un Amic dels Llauradors. Valencia: Imprenta de Jusèp Rius.