6.1 Microdiàlisi in vivo

6.2 Tècniques de binding i autoradiografía

6.3. Tècniques d'immunohistoquímica