Actualitat Actualitat

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression dynamicElement.element("dynamic-content") is undefined on line 94, column 78 in 10155#10193#6192256.
1<#-- Carreguem la macro getPathForPlugins per obtenir les rutes a les carpetes css, images i js dels plugins que necessitem--> 
2<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
3<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
4 
5 
6<#assign fullTemplatesPath = themeDisplay.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
7<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
8 
9<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
10<#assign cssPath = getPathForPlugins('slick','css','')?trim /> 
11<#assign jsPath = getPathForPlugins('slick','js','')?trim /> 
12<#assign imagesPath = getPathForPlugins('slick','images','')?trim /> 
13 
14<#-- Creem una marca per poder instanciar tatnes vegades com vulguem --> 
15<#assign stamp = randomizer.nextInt()*(-1) /> 
16 
17<style> 
18.nav${stamp}{ 
19  margin-bottom:20px; 
20
21.nou-disseny .noticia { 
22  border-left: 0; 
23  border-right: 0; 
24  box-sizing: border-box; 
25
26 
27.edit-article{ 
28 margin-top:10px !important; 
29 position:absolute; 
30 z-index:10; 
31 right:0px; 
32
33.noticia .data { 
34  color: #fff; 
35  padding: 5px; 
36  position: absolute; 
37  right: 0; 
38  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8); 
39  z-index: 9; 
40
41/*ajustaments img perquè sigui 100%*/ 
42img.imatge { 
43  object-position: center; 
44  -webkit-object-position: center; 
45  -moz-object-position: center; 
46  -o-object-position: center; 
47  -ms-object-position: center; 
48  object-fit: cover; 
49  -webkit-object-fit: cover; 
50  -moz-object-fit: cover; 
51  -o-object-fit: cover; 
52  -ms-object-fit: cover; 
53  height: 190px !important; 
54  width: 100%; 
55
56 @media (max-width: 480px) {  
57 .noticia .data { 
58  left: 0; 
59 bottom: 0; 
60
61 img.imatge { 
62  width: 50%; 
63
64
65 
66</style> 
67 
68<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
69<script src="${jsPath}/slick.min.js"></script> 
70 
71<div class="article-container"> 
72<div id="slick${stamp}" class="article"> 
73	<#if (entries?has_content) > 
74		<#list entries as entry > 
75			<#assign renderer = entry.getAssetRenderer() /> 
76			<#assign className = renderer.getClassName() /> 
77		 
78				<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle" > 
79 
80				 <#--plantilla de URL de la vista --> 
81					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/viewURL.ftl" /> 
82 
83 
84					 <#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
85					 <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(localeUtil.toLanguageId(locale))) /> 
86					 <#assign rootElement = document.getRootElement() /> 
87 
88					 <#-- plantilla de URL de la edición --> 
89					 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/editURL.ftl" /> 
90 
91					 <#list rootElement.elements() as dynamicElement > 
92						  
93						 <#if "Noticia" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
94							 <#assign noticia = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
95						 </#if> 
96 
97						 <#if "Resum" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
98							 <#assign resum = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
99						 </#if> 
100						  
101						 <#if "imatge" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
102							 <#assign imatge = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
103							 <#if imatge == "" > 
104								 <#assign imatge = themeDisplay.getPathThemeImages() + "/sensefoto.png" /> 
105							 </#if> 
106						 </#if> 
107					 </#list> 
108		  
109						  <#-- Obtenim la categoria pare si és notícia 
110						  Després del parse tenim definida una variable $cat 
111						  amb el valor de la categoria de primer nivell de notícies--> 
112 
113						 <#include "${fullTemplatesPath}/assets/getCat1stLevelNews.ftl" /> 
114 
115						  
116						 <#-- Preparació url dels enllaços a les categories --> 
117						 <#assign wordCategories = languageUtil.format(locale,'categories-nom-page','') /> 
118						 <#assign catUrl = "/web/e-noticies/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_uMmnNJ4sBlXd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
119   
120 
121									 
122					<#-- Obtenim data de publicació --> 
123					<#assign date = entry.getPublishDate()?datetime?string("dd.MM.yyyy") /> 
124					 
125			 <div class="noticia"> 
126					<#if (cat != "") > 
127					 <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoriaObj.getCategoryId()}">${cat}</a></div> 
128					</#if>      
129					<div class="lfr-meta-actions asset-actions edit-article"> 
130					 <#-- plantilla de la vista del botón --> 
131					 <#assign template_view_button = fullTemplatesPath + "/assets/viewEditButton.ftl" /> 
132					 <#include template_view_button > 
133					</div> 
134				 
135				<#if (date?length == 10) > 
136				 <div class="data">${date}</div> 
137				</#if> 
138					<a href="${viewURL}/maximized"> 
139						<img class="imatge" data-lazy="${imatge}"/> 
140					</a> 
141				 <a href="${viewURL}/maximized"> 
142					 <h2 class="titular">${entry.getTitle(locale)}</h2> 
143					</a> 
144				</div> 
145			 </#if> 
146	 </#list>   
147	</#if> 
148	</div> 
149	<#--<div class="slider-nav-article slider-nav articles nav${stamp}"></div>--> 
150	<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutService") /> 
151 
152	<#assign layouts = layoutService.getLayouts(groupId, false) /> 
153 
154	<#assign existeixPagNoticies = false /> 
155 
156	<#list layouts as layout > 
157		<#if (layout.getName("ca_ES") == "Notícies" || layout.getName("es_ES") == "Noticias" || layout.getName("ca_ES") == "News") > 
158			<#assign paginaNoticies = layout /> 
159			<#assign existeixPagNoticies = true /> 
160		</#if> 
161	</#list> 
162 
163	<div id="buttons${stamp}" class="buttons-right"> 
164		<div class="slider-nav-noticies slider-nav noticies nav${stamp}"></div> 
165 
166	<#if existeixPagNoticies > 
167		<div class="button primer-boto"> 
168			<a href="${paginaNoticies.getRegularURL(request)}"> 
169			<@liferay.language key="mes-noticies" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
170		</div> 
171	</#if> 
172 
173		<div class="button segon-boto"> 
174			<a href="" target="_blank"><@liferay.language key="subscripcio" /><i class="icon-chevron-right"></i></a> 
175		</div> 
176	</div> 
177 
178</div> 
179 
180<script type="text/javascript"> 
181$('#slick${stamp}').slick({ 
182 autoplay: true, 
183 autoplaySpeed: 5000, 
184 lazyLoad: 'ondemand',  
185 dots: true, 
186 infinite: true, 
187 speed: 300, 
188 slidesToShow: 3, 
189 slidesToScroll: 3, 
190 responsive: [ 
191
192   breakpoint: 700, 
193   settings: { 
194    slidesToShow: 2, 
195    slidesToScroll: 2 
196
197  }, 
198
199   breakpoint: 480, 
200   settings: { 
201    slidesToShow: 1, 
202    slidesToScroll: 1 
203
204
205  // You can unslick at a given breakpoint now by adding: 
206  // settings: "unslick" 
207  // instead of a settings object 
208 ], 
209 prevArrow: '<span class="slick-prev"><i class="icon-chevron-left icon-large"></i></span>',  
210nextArrow: '<span class="slick-next"><i class="icon-chevron-right icon-large"></i></span>', appendArrows: '.nav${stamp}', 
211appendDots: '.nav${stamp}' }); 
212 
213$("#slick${stamp} .slick-dots").insertAfter("#slick${stamp} .slick-prev") 
214 
215// Si està activat RSS 
216if ($("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").size()>0){ 
217 // Obtenim link de rss i li assignem al botó de subscripció. 
218 var rssLink = $("#slick${stamp}").parent().parent().find(".taglib-rss a").attr('href'); 
219 $("#buttons${stamp} div.segon-boto a").attr('href',rssLink); 
220 // Un cop hem agafat el link RSS esborrem el div que conté el RSS original de Liferay 
221 $("#slick${stamp}").parent().parent().find("div.subscribe-action").remove(); 
222}else{ 
223 $("#buttons${stamp} .segon-boto").remove(); 
224  
225
226 
227<#if (!existeixPagNoticies) > 
228 $("#buttons${stamp} .primer-boto").remove(); 
229</#if> 
230 
231 
232// Si es la home UPF apliquem la classe container al div que té els articles 
233if($(".siteUPF .es-home").size()>0){ 
234 $(".article-container").addClass("container"); 
235
236 
237</script> 

Neurophar

Genetics and Neurosciences

Department of Experimental and Health Sciences

Edifici PRBB (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

 +34) 93 316 08 66

[email protected]