WORKSHOP TIC, TERMINOLOGIA I SALUT
La tecnologia al servei de la comunicació amb i entre els pacients

HEALTHCOM'17

COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I SALUT
Implicacions en la pràctica assistencial i apoderament del pacient crònic