Consell de l'IUHJVV

Són membres del Consell de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives tots els adscrits i els integrants dels grups de recerca.

 

Càrrecs acadèmics

Director:

Joaquim Albareda

 

Comissions

La Comissió Permanent estarà formada per:
  • El director o directora, que la presideix.
  • Els directors dels programes de màster i de doctorat en Història del Departament/Facultat/UCA d'Humanitats.
  • El director o directora del Departament/Facultat/UCA d'Humanitats de la UPF.
  • El vicedirector o vicedirectora (o vicedegà o vicedegana) de recerca del Departament /Facultat / UCA d'Humanitats de la UPF.
  • Els investigadors Principals (IP) dels grups o unitats de recerca inscrits a l’IUHJVV. 
  • Un representant dels becaris elegits pels becaris membres del l’Institut .
  • Un membre del PAS designat pel director o directora.