Curs 2017-2018

BASES

RESOLUCIÓ

__________________________________________________

BASES

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractural vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades i seminaris permanents*) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut.

La presentació de propostes es pot fer fins a finals al 9 juny del 2017.

L'avaluació de les propostes només es realitzarà una vegada l'any per al curs següent (2017-2018). El termini d'avaluació es farà públic a mitjans de juliol.

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs.

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.

 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.

 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.

 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

*Només es finançaran els seminaris permanents que funcionen amb els següent criteris:

 • El seminari porta almenys un curs acadèmic funcionant amb èxit i regularitat previ a la petició de finançament.
 • El seminari es reuneix regularment amb una planificació prèvia per un grup de recerca de la UPF.
 • La gran majoria dels ponents són convidats de fora de la universitat
 • Les ponències consisteixen en la presentació d'investigacions noves  (no en presentacions de llibres, homenatges, etc)

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.

 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

 • Les publicacions fruit de l'activitat

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el café de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta, i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només per al curs per al qual s'ha presentat la proposta i si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Sol·licita  l'ajut (convocatòria finalitzada)

Curs 2017-2018

BASES

L'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) obre una convocatòria per subvencionar la traducció d'un article del català o castellà a l'anglès i la correcció d'un article en anglès per a la publicació en un lloc d'impacte acadèmic.

Poden sol.licitar l'ajut totes les persones adscrites a l'IUHJVV que alhora siguin l'autor o un dels autors de l'article.

A les sol.licituds, es podrà incloure fins a tres propostes de lloc de publicació amb justificació de la seva adequació i impacte.

En les propostes es valorarà:

 • La qualitat de l'article a publicar.
 • L'adequació, la qualitat i impacte de les publicacions on es pretengui col.locar l'article.

Cal adjuntar al formulari de sol.licitud, l'article que es vol traduir o corregir sense elements d'identificació d'autor/s

Les propostes que arribin seran avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut.

L'encàrrec de la traducció correrà a compte de l'IUHJVV.

Caldrà fer constar a la publicació l'ajut rebut per l'IUHJVV.

Els beneficiaris de l'ajut no en podran sol.licitar un altre de les mateixes característiques abans de la publicació de l'article traduït o corregit en alguna de les publicacions proposades.