Convocatòria 2024 - tancat

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades pels membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractual vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

NOVETAT: Aquesta convocatòria és per activitats que es realitzin durant tot l'any 2024 (de gener a desembre 2024) 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment el Consell de l'IUHJVV, en funció del pressupost global de l'Institut. 

La presentació de propostes es pot fer fins el 31 de gener del 2024 

Les propostes seran avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, d´acord amb el pressupost destinat a aquestes activitats. El resultat de l'avaluació es farà públic a mitjans de febrer en aquest mateix web. 

De les propostes es valorarà positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.
 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.
 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.
 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.
 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.
 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).
 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el cafè de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta  obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

En cas que no es realitzi una activitat que ha rebut ajut caldrà justificar-ne el motiu abans d´acabar l´any.

El compromís de finançament és fins al 31 de desembre del 2024 si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Sol·licita l'ajut  -

 

 

-------------------------

Convocatòria extraordinària 2023 - TANCAT

Sol·licita l'ajut  -

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractual vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

NOVETAT: Aquesta convocatòria extraordinària és per activitats que es realitzin durant el primer trimestre del curs 2023-2024, és a dir, per activitats que es facin entre el dia 1 de setembre del 2023 i el 31 de desembre del 2023.

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut. 

La presentació de propostes es pot dur a terme fins el 29 de setembre del 2023. 

Les propostes seran avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs. El resultat de l'avaluació es farà públic a mitjans de setembre en aquest mateix web. 

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.
 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.
 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.
 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.
 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.
 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).
 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el cafè de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només fins a finals de l'any 2023 si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Sol·licita l'ajut 

----------------------------------

Curs 2022-2023 - TANCAT

Solicita l'ajut (termini finalitzat)
RESOLUCIÓ
 

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractural vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut.

La presentació de propostes es pot fer fins a finals al 9 de setembre del 2022.

L'avaluació de les propostes només es realitzarà una vegada l'any per al curs següent (2022-2023). El termini d'avaluació es farà públic a mitjans de setembre.

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs.

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.

 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.

 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.

 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.

 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el café de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només per al curs per al qual s'ha presentat la proposta i si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

---------------------------------

Curs 2021-2022 - TANCAT

Solicita l'ajut

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractural vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut.

La presentació de propostes es pot fer fins a finals al 10 de setembre del 2021.

L'avaluació de les propostes només es realitzarà una vegada l'any per al curs següent (2021-2022). El termini d'avaluació es farà públic a mitjans de setembre.

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs.

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.

 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.

 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.

 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.

 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el café de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només per al curs per al qual s'ha presentat la proposta i si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Curs 2020-2021 - TANCAT

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractural vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut.

La presentació de propostes es pot fer fins a finals al 9 de setembre del 2020.

L'avaluació de les propostes només es realitzarà una vegada l'any per al curs següent (2020-2021). El termini d'avaluació es farà públic a mitjans de setembre.

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs.

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.

 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.

 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.

 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.

 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el café de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només per al curs per al qual s'ha presentat la proposta i si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Curs 2019-2020 - TANCAT

 

BASES

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ prórroga ajuts per pandèmia COVID19

__________________________________________________

BASES

El CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (CER-IUHJVV) obre cada curs una convocatòria de propostes per activitats organitzades per membres del Consell de l'IUHJVV que tenen relació contractural vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria. 

El pressupost destinat a la realització d'aquestes activitats (congressos, simposis, jornades) l'aprova anualment la comissió permanent de l'IUHJVV, en funció del pressupost global que s'assigna a l'Institut.

La presentació de propostes es pot fer fins a finals al 9 de setembre del 2019.

L'avaluació de les propostes només es realitzarà una vegada l'any per al curs següent (2019-2020). El termini d'avaluació es farà públic a mitjans de juliol.

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs.

En aquestes propostes es valora positivament:

 • El potencial de projecció acadèmica externa i internacional de l'activitat.

 • El projecte de resultat editorial considerant criteris acadèmics de qualitat.

 • L'haver sol·licitat i/o rebut finançament extern, preferentment en convocatòries competitives.

 • El cofinançament per part dels grups de recerca i projectes als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

 • El cofinançament per part del Departament d'Humanitats o per part dels departaments de la UPF als quals estiguin adscrits els sol·licitants.

L'IUHJVV liquidarà amb càrrec a la seva partida de propostes d'organització d'activitats qualsevol despesa acceptada en les convocatòries específiques tipus MICCIN o ARCS, excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la Universitat Pompeu Fabra la dedicació dels quals sigui a temps complet.

 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la Secretaria de l'IUHJVV (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

 • Les publicacions fruit de l'activitat que no es facin a través d'editorials amb un impacte ben valorat en els índexs acceptats per l'AQU o ANECA (per exemple SPI Scholarly Publishers Indicators: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/). 

Cal que acrediteu formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUHJVV ja confirmades o sol·licitades.

Caldrà que les activitats cofinançades per l'IUHJVV amb càrrec a la partida d'organització d'activitats respectin al màxim les dietes per persona i dia establertes pel Ministerio i acceptades per la UPF per a l'any natural de la sol·licitud (la secretaria de l'IUHJVV us en pot informar). Només es finançarà un àpat protocolari per activitat a ponents i organitzadors i el café de les pauses.

L'IUHJVV farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l'IUHJVV obliga els coordinadors a fer constar l'IUHJVV com a organitzador.

Un cop aprovada la proposta i per tenir-ne assegurat el finançament, s'hauran de concretar les dades necessàries abans d'acabar l'any en curs de la seva aprovació.

El compromís de finançament és només per al curs per al qual s'ha presentat la proposta i si no es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.

Convocatòria 2023

La Universitat Pompeu Fabra i la Casa de Velázquez presenten una convocatòria per a la financiació d'un projecte d'investigació per a un període de dos anys. L'ajuda màxima pel projecte serà de 4.000€ anuals.

Les investigacions hauran de centrar-se en els projectes d'investigació desenvolupats en ambdues institucions, així com en les disciplines següents: Història, Geografia, Arqueologia, Art, Pensament i Literatura.

Tindran prioritat els projectes d'investigació interdisciplinar que reuneixin, sota el mateix objectiu d'anàlisi, a especialistes de diferents àrees d'Humanitats i Ciències Socials de les dues institucions.

Els equips d'investigació hauran d'estar formats per professors i investigadors (inclosos investigadors en formació) de la UPF i d'altres universitats, i per investigadors vinculats a la Casa de Velázquez, repartits de forma equilibrada.

S'entén per investigador vinculat a la Casa de Velázquez, a qualsevol professor/a e investigador/a vinculat/a per estatut a una universitat o centre d'investigació francès. També es contempla la participació d'investigadors vinculats a universitats i centres d'investigació internacionals.

NOVA Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023

--------------

Convocatòria 2020

BASES

La Universitat Pompeu Fabra i la Casa de Velázquez presenten una convocatòria per al finançament d'un projecte de recerca per un període de dos anys. L'ajut màxim per projecte serà de 4.000 € anuals.
 
Les investigacions s'hauran de centrar en els eixos d'investigació desenvolupats en les dues institucions, així com en les disciplines següents: Arqueologia, Geografia, Història, Història de l'Art, Història de les Idees i Literatura.
 
Tindran prioritat els projectes d'investigació interdisciplinar i que reuneixin, sota un mateix objectiu d'anàlisi, a especialistes de diferents àrees d'Humanitats i Ciències Socials de les dues institucions.
 
Els equips de recerca han d'estar formats per professors i investigadors (fins i tot investigadors en formació) de la UPF i d'altres universitats, i per investigadors vinculats a la Casa de Velázquez, repartits de manera equilibrada.
 
S'entén per investigador vinculat a la Casa de Velázquez, a qualsevol professor / a i investigador / a vinculat / a per estatut a una universitat o centre de recerca francès. També es contempla la participació d'investigadors vinculats a universitats i centres de recerca internacionals.
 
Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2020