CLARA CORTINA 
Disseny d'Enquestes


Clara Cortina1. Com descriuríeu, breument, la vostra assignatura?

És una assignatura que pretén presentar un dels principals instruments que tenim per fer recerca quantitativa en ciències socials, i no només en ciències socials, que és l'enquesta. Es tracta de presentar l'instrument, d'explicar com s'elabora l'enquesta, quines possibilitats per a la recerca té, quins riscos té també com a eina de mesurament, quins riscos hi ha d'esbiaixar les observacions. L'assignatura pretén tenir una dimensió aplicada per tal que els alumnes no només aprenguin com es fa l'enquesta i com s'utilitzen les dades de l'enquesta, sinó també que facin per ells mateixos un projecte de recollida original d'informació a través d'una enquesta, que aprenguin com es fa una selecció d'una mostra, que dissenyin un qüestionari, que ho implementin i que facin una primera exploració de les dades recollides, de la seva qualitat i de les seves possibilitats. Bàsicament, es tracta de conèixer l'eina i de fer-ne una aplicació pràctica dissenyant una enquesta pròpia.

 

2. Quins coneixements adquiriran  els estudiants amb la vostra assignatura?

Els alumnes haurien d'adquirir una sèrie de coneixements instrumentals que els permetin, d'una banda, accedir a resultats científics publicats i poder interpretar correctament aquests resultats, i poder entendre millor la recerca realitzada per altres persones; i, d'altra banda, fer-los més autònoms a l'hora d'utilitzar dades d'enquesta o a l'hora d'imaginar projectes d'enquesta propis. Es tracta de proporcionar als estudiants les eines que els facin millors consumidors de dades d'enquesta i més autònoms a l'hora d'analitzar dades d'enquesta o d'elaborar enquestes o participar en un equip que fa una recollida de dades. Els alumnes hauran de ser capaços de valorar fins a quin punt els resultats són o no són convincents i si es pot arribar a aquests resultats partint d'una mostra de determinades, sense que s'estigui abusant de les dades; i, al mateix temps, hauran de ser capaços de manejar dades d'enquesta, d'interpretar-les millor, d'utilitzar-les millor i, eventualment, de fer-ne un disseny propi.

 

3. Com preveieu organitzar les diferents sessions de classes?

Com que el grup´té unes dimensions reduïdes, funciona en conjunt. Hi ha sessions més teòriques i sessions més pràctiques, en les quals els alumnes van avançat de manera pràctica en el treball final de l'assignatura, que és l'elaboració d'un projecte d'enquesta. Llavors, al llarg del curs -almenys durant cinc setmanes de les deu- hi ha sessions pràctiques a l'aula magistral o d'informàtica, en les quals els alumnes van avançant en el seu projecte d'enquesta fins que n'han de fer una presentació final davant els companys.

 

4. Què aportarà la vostra assignatura de cara al futur acadèmic o professional dels estudiants?

És una assignatura que, per la seva naturalesa aplicada o instrumental, pot ser molt útil per a l'exercici professional dels estudiants, tant si aquest exercici es dugués a terme en el terreny de la recerca (a la universitat, en un centre de recerca públic o privat) -en què la capacitat d'interpretar dades procedents d'una enquesta o la possibilitat de participar en un equip que dissenya una enquesta o que fa una recollida de dades seria molt útil- com si el seu exercici professional es desenvolupés fora de la recerca, a l'administració pública o en empreses que cerquin un bon tècnic que no s'espanti davant el maneig de bases de dades i que sigui capaç de valorar els riscos i possibilitats d'una font com l'enquesta, que és molt comuna tant en la recerca comercial com en la recerca la científica. Per tant, aquesta assignatura proporciona una formació tècnica sòlida, juntament amb altres assignatures anteriors del grau. A més, cal tenir en compte que una bona base en el maneig d'enquestes en el currículum pot ser un valor afegit de cara al futur laboral.