Mètodes d'Investigació criminològica avançadaAïda Solé

 

1. Com descriuríeu, breument, la vostra assignatura?

Els estudiants podran entendre la base d'una recerca científica en ciències socials, des del coneixement del seu paradigma fins a estudis de processos criminològics. Amb això, l'estudiant podrà veure el vincle entre un estudi acadèmic i l'aplicació en la seva pròpia carrera, és a dir, el vincle entre el que fem al llarg del curs en aquesta assignatura i el que serà el seu treball de fi de grau. Aquestes són les dimensions més importants. Pel que fa a la temàtica, és un curs estàndard sobre recerca social que, per definició, és igual en totes les ciències socials, però s'intenta, en la mesura del possible, incloure-hi exemples d'estudis criminològics.

 

2. Quins coneixements adquiriran els estudiants amb la vostra assignatura?

Agafaran confiança a l'hora de dissenyar i de definir el procés d'un treball de recerca complet en ciències socials. La idea és tenir una formació, unes eines, que els permetin construir un projecte. També s'espera que no vegin els treballs acadèmics com una cosa abstracta, i que entenguin com podem aplicar el paradigma a casos concrets. Per això, s'utilitzen exemples per clarificar-ho. Finalment, es treballarà també amb la interpretació i l'anàlisi de gràfics.

 

3. Com preveieu organitzar les diferents sessions de classe?

Cada sessió (o grups de sessions) engloben un tema diferent (està indicat al pla docent de l'assignatura). La idea és introduir un concepte i, seguidament explicar-lo a través d'un exemple, en la majoria dels casos, criminològic. L'assignatura només té assignada classes magistrals i no seminaris, però pel fet de tenir un nombre reduït d'alumnes és molt fàcil realitzar discussions i potenciar el debat entre els mateixos estudiants. La idea és tenir una part de marc teòric i després un exemple (en alguns casos pot ser en format audiovisual).

 

4. Què aportarà la vostra assignatura al futur acadèmic o professional dels estudiants?

L'aplicació acadèmica és una aplicació òbvia. Si bé he intentat que hi hagi un vincle amb el món laboral, crec que es tracta més aviat d'una aplicació tècnica per entendre com es pot interpretar informació, com es pot organitzar, i de quines eines quantitatives i qualitatives disposem per analitzar aquesta informació. L'èxit del nostre itinerari és que en molts casos, pel meu interès i el de Clara, els estudiants es veuen obligats a tenir interacció amb alguns professionals, com per exemple els mossos d'esquadra. Són aplicacions en què els estudiants han de veure que la recerca social té un vincle fort amb l'aplicació d'intervencions criminològiques -per exemple, la videovigilància- en la vida quotidiana, en la gestió d'un poble, d'un barri o d'un govern. He vist que els estudiants han intentat implicar en els seus projectes de fi de grau membres de la comunitat, del govern municipal i també actors de les forces policials, i el més gratificant és que han intentat aplicar el que han après en aquesta assignatura o en la d'Enquestes de Victimització i Seguretat: Disseny i Anàlisi.