Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

15/6/21: Primera jornada estudis LGBTIQA+

15/6/21: Primera jornada estudis LGBTIQA+

26.05.2021

 

Programa

 

 

* Si requeriu servei de subtítols escriviu a [email protected]

* Enllaç per accedir a la jornada

 

D e s c r i p c i ó

Fomentar i visibilitzar treballs amb temàtiques LGBTIQA+ és considerat una de les estratègies fonamentals per combatre la diversofòbia i fomentar un espai segur i enriquidor per a les subjectivitats no cis heterosexuals.

Amb aquesta idea en ment, neixen les Jornades d’Estudis LGBTIQA+ de la Universitat Pompeu Fabra. Les Jornades volen constituir-se com punt de trobada d’estudiants i investigadoris de qualsevol disciplina i nivell, que, des de la nostra comunitat universitària, estiguin implicadis amb les temàtiques LGBTIQA+ als seus treballs de recerca i creatius. 

Els estudis queer poden ser una feina solitària i, en el pitjor dels casos, obertament confrontada. Les Jornades d’Estudis LGBTIQA+ volen combatre aquesta solitud i les barreres que impedeixen el lliure desenvolupament dels estudis i la creativitat LGBTIQA+. 

Per aconseguir aquest objectiu, cridem a tota la comunitat estudiantil i investigadora de la Universitat a compartir els seus treballs de recerca, creatius, projectes, grups d’investigació o d’activisme... relacionats amb els estudis LGBTIQA+; a unes jornades comunitàries que ens donin una imatge global de la situació dels estudis LGBTIQA+ a la nostra Universitat i promoguin una conversa fluida i contínua.

O b j e c t i u s

  • Conèixer les diferents iniciatives investigadores i creatives, de tots els nivells, relacionades amb els estudis LGBTIQA+ a la Universitat.
  • Compartir i difondre els treballs i iniciatives relacionats amb els estudis LGBTIQA+ a la Universitat.
  • Promoure una conversa entre les diferents iniciatives, independentment de les disciplines i nivells, per aconseguir un treball fluid i continuat amb els estudis LGBTIQA+ a la Universitat. 

Q u i   p o t   p a r t i c i p a r

Qualsevol estudiant i investigadori de la Universitat Pompeu Fabra, en qualsevol dels graus, disciplines, departaments o facultats, i independentment del nivell d’estudis. 

Els únics requisits són:

1) que el treball a presentar estigui relacionat amb els estudis LGBTIQA+ d’una manera explícita

 2) que el treball estigui en procés de realització o hagi estat finalitzat als darrers mesos. 

Entre els treballs que es poden presentar, estan inclosos (però no limitats a): treballs de recerca de qualsevol nivell (treball final d’assignatura, treball final de grau, treball final de màster, tesi, projecte de tesi, paper, projecte d’investigació, etc.). També treballs creatius literaris, audiovisuals... elaborats en el transcurs del estudis a la UPF. I projectes i grups de recerca, seminaris, clubs de lectura...

Els treballs es poden presentar en català, castellà o anglès. 

En  q u è   c o n s i s t i r à   l a   p a r t i c i p a c i ó

Presentació del treball durant un màxim de 10-15 minuts per projecte. Ronda posterior de preguntes i debat. 

D a t a

15 de juny de 2021

C o m   p a r t i c i p a r

Escriure un correu a l’adreça ([email protected]) amb una descripció del projecte d’aproximadament 250 paraules, i una biografia d’aproximadament 100 paraules, abans de divendres 4 de juny. Indicar també la relació amb la Universitat (estudiant, investigadori, etc.), així com la facultat, departament (en el cas d’investigadoris) o estudis en realització (en el cas d’estudiants).

O r g a n i t z a

Unitat d’Igualtat UPF 

LGBTIQ+Pantallas: https://www.lgbtiq-screens.org/

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: