La Unitat d’Igualtat i Diversitat té com a funcions elaborar i fer el seguiment del Pla d’Igualtat i coordinar la seva implementació; assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere; proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; proporcionar serveis d’acompanyament a les persones afectades per les situacions de violència masclista, LGTBI-fòbia i assetjament sexual.

També haurà de coordinar el desenvolupament de les polítiques universitàries d’inclusió i d'antidiscriminació en el conjunt de les activitats i funcions de la Universitat, així com les activitats derivades del Pla d’Inclusió. Alhora, aquesta unitat haurà de coordinar, gestionar i dur a terme l’atenció als estudiants amb necessitats especials; coordinar i gestionar el Servei d’Assessorament Psicològic, així com el Servei de Mediació pel que fa als estudiants.