Presentació

La UPF, com a institució pública, té el deure legal així com la responsabilitat social de treballar per erradicar les desigualtats de gènere. Aquest compromís es vehicula a través dels plans d’igualtat, que implica accions concretes per a la incorporació transversal de la perspectiva de gènere, promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGTBI de la comunitat universitària.

El passat mes de juliol va finalitzar la vigència del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022), que actualment es troba prorrogat i en fase d’avaluació. Per tant, és el moment d’emprendre el procés d’elaboració del Tercer Pla d’Igualtat UPF, que haurà de guiar les estratègies i les accions per al període 2023-2027, implementant les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI recollides a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

En el procés d’elaboració del nou pla, per dissenyar el pla d’acció de mesures i objectius estratègics que han de servir per avançar cap a la igualtat efectiva es vol aconseguir la màxima implicació de tota la comunitat universitària. Per assolir-ho, s’ha dissenyat un procés participatiu que consta de dues fases (diagnosi i elaboració del pla d’acció) i que preveu recollir les inquietuds i les propostes dels diferents col·lectius de la institució amb el calendari següent:

Calendari

Fase Període Accions

Diagnosi

De gener a abril del 2023

–Anàlisi dels indicadors actuals

–Entrevistes en profunditat i grups de discussió (focus groups)

–Qüestionari obert a tota la comunitat universitària (un per a l’alumnat i un per a PAS i PDI)

Pla d’acció i estratègia d’implementació

De maig a juny del 2023

Proposta d’un nou pla obert a tota la comunitat UPF

Com participar-hi?

En el procés que es posa en marxa fem una crida perquè totes les aportacions, idees i peticions es vehiculin a través de les activitats previstes o bé que es facin arribar a l’adreça de correu electrònic [email protected].

La vostra participació és indispensable per construir de manera conjunta un pla consensuat que fomenti una universitat igualitària i lliure de discriminacions.

 

Què en penses de la igualtat de gènere a la UPF?

Hem preparat una enquesta perquè ens feu arribar les vostres opinions respecte als diferents àmbits d'anàlisi i eixos d'actuació previstos en el futur Pla. L'enquesta és anònima i té un temps de resposta estimat de 7 minuts.

Trobareu l’enllaç a l’enquesta en un missatge de correu electrònic que vam enviar el 24 de febrer i que estarà actiu fins al 12 de març.

Et convidem a respondre l’enquesta. La teva percepció de la igualtat de gènere a la UPF és molt important. Gràcies per la teva participació!