Prevenció de riscos i salut laboral

Coneixes l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (OPRiLiPS)?

L’OPRiLiPS dóna suport individual i col·lectiu al personal amb relació a la prevenció de riscos al lloc de treball i actua també en l'àmbit de la promoció de a salut per a tota la comunitat universitària.

Les principals funcions preventives i de promoció de la salut que duu a terme i en què ofereix suport i assessorament són:

 • Aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Vigilància de la salut del personal. En aquest sentit, entre altres actuacions, programa els reconeixements mèdics.
 • Aplicació del procediment d’adaptació del lloc de treball per protegir la salut del personal que en poden veure afectat el seu estat, atesa la seva especial susceptibilitat a determinats factors de risc existents al seu lloc de treball, així com la del fetus i la del lactant.
 • Informació i formació en funció de la naturalesa dels riscos identificats als llocs de treball i les mesures per fer-hi front, com per exemple:
  • Prevenció del risc derivat del treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).
  • Bones pràctiques en el treball amb pipetes.
  • Ergonomia en microscòpia.
  • Aspectes bàsics de seguretat química, biològica i radiològica.
  • Bones pràctiques en el trasllat de mostres biològiques.
 • Protecció del personal mitjançant mesures col·lectives i individuals (equips de protecció individual [EPI]).
 • Desenvolupament de les actuacions necessàries en cas de primers auxilis i d’emergència derivats de l’activitat laboral.
 • Promoció de la salut amb campanyes sobre hàbits de vida saludables.