Vés enrere Els estudiants de la UPF podran ampliar coneixements d’àmbits diferents als de la seva titulació

Els estudiants de la UPF podran ampliar coneixements d’àmbits diferents als de la seva titulació

El darrer Consell de Goven va aprovar una normativa de mínors, adreçada a tots els estudiants de grau i de màster, en consonància amb el model docent de la Universitat, basat en la transversalitat i la interdisciplinarietat.
20.04.2018

 

La UPF disposa d’una normativa de mínors, una formació complementària, estructurada i desenvolupada a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de cada estudiant.

Els mínors, que tindran entre 12 i 30 crèdits, podran ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets. S’adrecen a tots els estudiants de grau i de màster, i entre les primeres propostes que s’estan treballant, hi ha un mínor sobre llengües i un altre sobre gènere.

La normativa de mínors, que diferencia clarament entre els conceptes de “mínor” i “menció” (“major” en anglès), va ser aprovada recentment pel Consell de Govern de la Universitat, que d’aquesta manera proporciona un marc comú per a tota l’oferta en aquest àmbit.

Segons Cristina Gelpí, vicerectora per a projectes per a la docència, “Els mínors tenen molta relació amb la formació transversal de lliure elecció, perquè pretenen un objectiu comú: afavorir que l’estudiant vagi més enllà del seu pla d’estudis, que es pugui formar en altres àmbits temàtics, i pugui adquirir competències diverses dintre de la institució, aprofitant els recursos que la Universitat ja té”.

Com seran els mínors de la UPF?

La normativa aprovada inclou el concepte de mínor, el règim acadèmic, l’oferta, els requisits i la forma de certificació. Segons Cristina Gelpí, el fet que tinguin una forquilla de creditatge variable entre 12 i 30 crèdits, “permetrà una flexibilitat important, que facilitarà l’organització de mínors de diversos tipus, i res no impedeix que es puguin proposar programes formatius successius”. A més, part de l’activitat formativa inclosa en un mínor podrà tenir reconeixement a l’expedient de l’estudiant, en forma de formació transversal de lliure elecció o crèdits RAC, amb uns límits que establirà cada proposta.

La vicerectora afegeix que “els responsables acadèmics i altres unitats de la Universitat proposaran una oferta que s’anirà incrementant en funció de les necessitats i de les possibilitats que vagin sorgint. No hi ha una llista tancada, i és voluntat de l’equip de govern que les propostes que s’ofereixin segueixin els principis de transversalitat i d’interdisciplinarietat”. D’aquesta manera, els mínors podran incloure assignatures que formen part dels plans d’estudis, però també altres activitats formatives que els centres considerin pertinents.

Cristina Gelpí recalca que la normativa diferencia clarament els mínors de les mencions (“major” en anglès). En aquest sentit, el mínor es configura com una formació complementària, fora del pla d’estudis de l’estudiant; mentre que la menció, en canvi, és una intensificació, un itinerari formatiu o una especialització que l’estudiant realitza dins el seu pla d’estudis.

Una opció ja existent per al grau obert, que s’estén a tots els estudiants

La UPF ja disposava d’una oferta de mínors, amb una normativa aprovada pel Consell de Govern l’abril del 2017, però només adreçada als estudiants del grau obert. Amb ella, es reconeixia la seva formació en un àmbit disciplinari diferent del que era nuclear als seus estudis de destinació, a partir dels diversos programes oferts per tots els estudis de la Universitat.

Tot i aquesta restricció inicial als estudiants del grau obert, ja en un origen, la Universitat, i fruit d’una reflexió sobre el seu model docent, preveia que l’oferta s’hauria de poder generalitzar a tots els estudiants de la UPF, cosa que ara s’ha ratificat amb l’aprovació de la normativa aplicable a tots els estudiants tant de grau com de màster.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact