Vés enrere Noció Legal de treballador i segmentació de drets socials: una aproximació comparada

Noció Legal de treballador i segmentació de drets socials: una aproximació comparada

Noció Legal de treballador i segmentació de drets socials: una aproximació comparada
DER2010-18064

La complexitat dels ordenaments jurídics en la definició de la noció de treballador és, sobretot en l'última dècada, un dels focus d'investigació doctrinal. La definició legal del concepte de treballador -lligada amb un status homogeni de drets socials- ha passat a la història, en gran part com a conseqüència de la necessitat de donar resposta a les noves realitats al món del treball. Però al mateix temps, aquesta complexitat és el resultat de la pressió exercida per la flexibilitat com a principi del sistema de relacions laborals. Així doncs, ens trobem que, juntament amb les formes clàssiques de definició del concepte de treballador -a través dels elements de voluntarietat, dependència, 'alienitat' i remuneració entorn del contracte de treball- emergeixen noves formes i continguts regulatius, sent la diversitat en drets socials una de les característiques actuals del Dret laboral. A nivell de fonts, aquesta diversificació de drets socials s'organitza a través de sistemes que, mantenint una certa unitat en l'Estatut general dels treballadors ordenen la diversitat al voltant d'un sol eix normatiu, o, per contrast, a través del reflex de la heterogeneïtat en el propi model de fonts amb estatuts diversificats per grups. Per últim, els sistemes jurídics laborals presenten, en ocasions, un sistema combinat que utilitza les dues tècniques.

L'objecte d'aquesta investigació parteix de la definició legal de treballador en dret espanyol des d'una perspectiva comparada amb països que ofereixen un ventall de models que contrasten amb Espanya. Els països que serveixen per estudiar comparativament l'ordenament laboral espanyol en aquest aspecte han estat triats per combinació entre països que han dut a terme importants canvis recentment en la noció legal de treballador -i que presenten una referència clau en el debat sobre subjectes protegits i drets laborals, en concret Gran Bretanya i Itàlia-, amb països democràtics industrialitzats de model jurídic-laboral molt divergents dels models de la Unió Europea -Estats Units i Japó- i, finalment, amb sistemes moderns d'ordenació de les relacions laborals que presenten mercats de treball amb una composició heterogènia -com els dissenyats a Canadà, Sud-àfrica i Israel-. Així, entre els casos de contrast amb el nostre, estaran el model britànic, amb les nocions de 'worker' i 'employee', el nord-americà -que acaba de reformar les normes laborals pel que fa la noció de treballador per excloure del dret de llibertat sindical alguns grups abans inclosos i l'italià, entre d'altres, que va ser el punt de partida de la noció de la para-subordinació. Des del punt de vista de les fonts d'ordenació i dels seus continguts, l'ordenament laboral espanyol està avançant a un sistema normatiu que, d'una banda, recull la diferència en l'Estatut dels Treballadors -relacions laborals de caràcter especial- però, per l'altre, ha diversificat les fonts d'ordenació, a través dels Estatuts propis, com són l'Estatut del Treballador Autònom o el de l'Empleat Públic, sent en aquest sentit un model que combina ambdues tècniques. És un àmbit subjectiu el del Dret del treball espanyol que actua com a laboratori d'estudi de qüestions d'envergadura avui per a l'ordenament laboral com són a qui es protegeix i com.

Entre els resultats d'aquest projecte, es poden destacar les publicacions següents:

LÓPEZ LÓPEZ, J. (dir.), Segmentation and labor rights. Monographic issue of the Comparative Labor Law and Policy Journal, 2014, en premsa, amb articles de Julia López, Mark Freedland, Katherine Stone, Bruno Caruso, Consuelo Chacartegui, Brian Langille i Guy Davidov.

LÓPEZ LÓPEZ, J. (dir.) Los Estatutos de los Trabajadores: papel de las normas y la jurisprudencia en su formulación. Valladolid: Thomson Reuters Lex Nova, 2014, amb capítols de Julia López, Consuelo Chacartegui, Josep Fargas, Eusebi Colàs, Sergio Canalda i Alexandre de le Court

 

Primera reunió de treball

Veure Workshop "Goals and Challenges of Labour Law: The legal concept of worker and segmentation of labor rights: a comparative approach"

 

Segona reunió de treball

Veure workshop "The notion of worker and segmentation of rights"

Investigadors principals

Julia López López

Investigadors

Sergio Canalda Criado
Consuelo Chacartegui Jávega
Eusebi Colàs-Neila
Josep Fargas Fernández

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (MICINN) 2011-2013

42.350 €