El GREDTiSS és un Grup d'Investigació integrat pels Professors Julia López, Consuelo Chacartegui, Josep Fargas, Eusebi Colàs, Alexandre de le Court, Sergio Canalda i Montserrat Soler de la Universitat Pompeu Fabra i pels Professors Bruno Caruso (Universitat de Catània), Mark Freedland (University of Oxford), Katherine Stone (UCLA), Brian Langille (University of Toronto), Paul Benjamin (Cape Town University) i Guy Davidov (Hebrew University of Jerusalem). El Grup ha portat a terme de forma conjunta des de l'any 2000 diferents projectes d'investigació entre els que es podrien destacar els que fan referència a la judicialització de les normes internacionals des d'una perspectiva comparada, a la noció de treballador i la segmentació de drets socials, i a les noves institucions de gobernança en el Treball (tots finançats per part del Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol).

 
En l'actualitat, el Grup està treballant en un projecte d'investigació sobre les Converències i divergències dels sistemes de negociació col·lectiva en el context d'estratègies d'occupació, finançat per part del Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol (DER2015-69652-P). El Grup també organitza regularment seminaris a la UPF amb acadèmics internacionals així com seminaris sobre "reforma laboral i canvi polític". També va organitzar la 'Labour Law Research Network Inaugural Conference', que es va celebrarar a Barcelona els 13, 14 i 15 de juny de 2013.
 
Entre les obres en què diversos dels membres del Grup han participat caldria fer una menció especial a The Idea of Labour Law (2011) coordinat per Brian Langille i Guy Davidov (Oxford University Press) així com Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment (2013), coordinat per Harry Arthurs i Katherine Stone (Rusell Sage Foundation) i Resocialising Europe in a Time of Crisis (2014), coordinat per Nicola Countouris i Mark Freedland (Cambridge University Press). El Grup UPF treballa actualment sobre noves institucions de gobernança en el treball, canvis polítics i reformes laborals, la judicialització dels models laborals, l'impacte de les noves tecnologies en els models de relacions laborals, les polítiques de protecció social en la crisi econòmica, la identificació de l'empresari, la descosificació dels drets socials i les fronteres entre treball formal i informal. El Grup UPF imparteix, entre altres assignatures, Dret Individual i Col·lectiu del Treball, Dret de la Seguretat Social, Dret Processal Laboral, Dret de la Protecció Social, Movilitat Internacional de Treballadors, i Resolució Alternativa de Conflictes en els graus en Dret i en Relacions Laborals de la UPF.