Vés enrere Fargas Fernandez, Josep

FARGAS FERNANDEZ, JOSEP

JOSEP FARGAS FERNANDEZ
Law Department
Dret del Treball i S. Social
Doctor en Dret
Titular d'Universitat

Josep Fargas Fernández es va doctorar en Dret a la UPF (2001). La seva carrera universitària es va iniciar a la UAB, en què va cursar estudis de grau (llicenciatura en Dret), i de postgrau (Magister en Dret Comparat); a més de fer tasques com a becari de col·laboració i becari MEC-FPU, i d'estar contractat pel servei tècnic-jurídic del centre.  Des de 2011 és membre del Advisory Committee de la "Labour Law Research Network", formada per centres i instituts dedicats a la recerca en Dret del Treball que va celebrar la seva Conferència Inaugural el 13-15 de juliol de 2013 a Barcelona.

És membre del grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTISS) i com a tal ha participat en els projectes de recerca:  "Noció legal de treballador i segmentació de drets socials: aproximació comparada", "Noves institucions de governança en el treball", i "Convergencies i divergencies dels sistemes de negociació col·lectiva en el contexte de estratègies d'ocupació", tots ell finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

També ha participat en d'altres projectes de recerca finançats: 2009-2011: "Balanç de l'aplicació de la Llei de Dependència a Espanya" (premi d'investigació del Consejo Económico y Social, <CES> convocatòria 2008) y 2006-2009: "Normes internacionals i jurisprudència social: anàlisi del cas espanyol des d'una metodologia comparada"  Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006‐00456/JURI).

 

PUBLICACIONS

més destacades en els darrers anys:

 • Fargas Fernández, Josep; Colàs-Neila, Eusebi. Replanteamiento de los sistemas públicos de pensiones en un mercado del trabajo en mutación. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 2017; 5(4): 27-39.
 • "La Seguretat Social Catalana"; Co-redactor de l'Informe nº 15 pel Consell Assessor per a la Transició Nacional, publicat inicialment en versió electrònica a: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/   i posteriorment editat en paper com a capítol del Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2014.
 • "Exégesis del Estatuto Básico del Empleado Público", a: Los estatutos de los trabajadores: papel de las normas y la jurisprudencia en su formulación; LexNova-Thomson Reuters, 2014.
 • "La calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia", a: La aplicación de la Ley de Dependencia en España; CES-Consejo Económico y Social de España, 2013.
 • "Uso jurisprudencial de los Convenios de la OIT en materia de Seguridad Social", a: La aplicación de los convenios de la OIT por los jueces nacionales: el caso español desde una perspectiva comparada; Editorial Bomarzo 2011.
 • "Atrevimientos legislativos y jurisprudenciales ante las nuevas formas de convivencia familiar", a: La Seguridad Social en continuo cambio: un análisis jurisprudencial; Editorial Bomarzo, 2010;
 • "La abusiva normalidad de las relaciones laborales especiales", a: El trabajo por cuenta ajena y sus fronteras; Editorial Bomarzo, 2009;
 • "Mercado de Trabajo y personas con discapacidad: realidades nacionales y contexto europeo", a: Anuario de Conferencias del CARL;  Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2008.
 • "Financiar la igualdad: una obligación implícita del Estado para atender a las situaciones de dependencia", Revista Trabajo, nº 18, 2006.

Comunicacions o ponències a congressos

entre els més destacats

 • "Affinity and divorce among the concepts of worker and Social Security beneficiary" al panel: The Notion of Worker and Segmentation of Rights. Labour Law Research Network-Inaugural Conference; Barcelona 2013.
 • "La viudedad ante las nuevas formas de convivencia familiar"; XX Jornades Catalanes de Dret Social, Barcelona 2009.
 • "Perspectivas laborales y sociales para las mujeres supervivientes de cáncer de mama"; XIII Jornada sobre el Càncer de Mama; Barcelona - Hospital del Mar, 2009.
 • "Prestaciones y catálogo de servicios" en: La protección social de las situaciones de dependencia; VII Encuentro de Jóvenes Investigadores y Profesionales, Madrid- Universidad Carlos III, 2006.
 • "The participation of sub-state institutions allocating family allowances. A reflection based on allocations in Spain and comparative data";VIII European Congress of International Society for Labour and Social Security Law; Bologna (I), 2005.

Cursos com a convidat:

 • "Prestacions i pensions econòmiques del sistema susceptibles de ser-ne beneficiàries les persones amb una discapacitat derivada de transtorn mental". Lleida, novembre de 2017.
 • "Avançament de l'edat de jubilació dels policies locals: aspectes jurídics". Unió General de Treballadors, Sindicat de Policia Local de Catalunya. Barcelona, setembre de 2016.
 • "Las reformes de Seguretat Social de 2012-2013. Els canvis en el sistema de jubilació. Cap a quin model anem" en el Seminari sobre Relaciones Col·lectives, organitzat por la Federació de Municipis de Catalunya.  Barcelona, FMC, noviembre 2013.
 • "La seguridad Social en España y sus perspectivas de futuro" en el programa Lidera per a estudiants venezolans,  Fundación FuturoPresente. Barcelona, Fundació CatDem, abril 2012.
 • "Famílies monoparentals i prestacions no contributives", Seminari: Famílies Monoparentals i Protecció Social; Universitat de Barcelona, desembre de 2010.
 • "Reformas en materia de protección por hijo a cargo" en el curso 'La reforma de la Seguridad Social' para el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Madrid, noviembre del 2008.
 • "La Seguridad Social en España y Uruguay" Curs de Postgrau a la Facultat de Dret, Universidad de la República; Montevideo (UY), octubre del 2008.
 • "El nuevo derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia" Curso del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) Legislación Social (2005-2007): análisis crítico; Madrid, juny del 2007.
 • "Medidas de acción positiva por razón de género y protección de las políticas familiares en España" en el Seminari: Formulando la acción positiva desde la igualdad material. La integración de los colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo. Universitat de Barcelona, abril del 2005.
 • "Prestaciones de la Seguridad Social" en el curso: Las transformaciones de la familia a final del siglo XX. La familia de hecho. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, setembre 1991.

Així mateix ha estat convidat dos cops a impartir una lliçó de graduació:

 • "L'excel·lència, per fer què?" Lliçó magistral a l'acte de graduació. Universitat Pompeu Fabra, http://www.upf.edu/graduacio/grau/2013/graduacio-2013-josep-fargas.pdf, novembre 2013.
 • "Benvinguts als conflictes, benvinguts al progrés!", lliçó magistral a l'acte de graduació. http://www.upf.edu/graduacio/grau/2004/fargas.html, Universitat Pompeu Fabra, desembre del 2004. 

Línies de recerca 

Prestacions de caràcter no contributiu 

Seguretat Social dels funcionaris