Principis ètics per l’acceptació de donacions filantròpiques


A la Universitat Pompeu Fabra (UPF) entenem el fundraising com a un concepte no referit exclusivament a la captació de nous recursos econòmics, sinó també a la construcció de relacions i al foment de valors, a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i al canvi social; per això, ens esforcem a realitzar la nostra tasca amb responsabilitat, transparència i eficàcia de manera que ens permeti avançar en el propòsit de consolidar la confiança pública en l’àmbit de l’ensenyament superior i el seu desenvolupament.

A continuació, malgrat que no tenen valor jurídic, exposem el principis ètics que orienten el nostre exercici professional en la captació de fons, amb independència de la causa o àmbit d'actuació:

 1. La UPF no acceptarà donacions que siguin incompatibles amb els fins de la nostra Universitat, definits als Estatuts i a les normes d’organització i funcionament.
 2. La UPF no acceptarà donacions si l’aportació proposada prové en la seva totalitat o en part de qualsevol activitat il·legal.
 3. La UPF no acceptarà donacions si els termes de l'acceptació de la donació proposada:
  • Requereixen de qualsevol acció il·legal per part de la Universitat
  • Poden crear cap tipus de conflicte d'interès
  • Poden danyar la reputació de la Universitat
  • Poden danyar la relació de la Universitat amb els seus estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, personal de suport a la recerca, simpatitzants, amics de la UPF, comunitat local o d'altres grups d'interès externs
 4. La UPF només acceptarà donacions d’estudiants si no hi ha cap benefici personal o acadèmic per a l’estudiant que faci una donació d'aquest tipus.
 5. La UPF no acceptarà donacions provinents d’empreses o organitzacions que tingui coneixement que hagin estat denunciades per:
  • Danys ambientals explícits
  • Violacions institucionals dels drets humans, inclosa l'explotació de ma d’obra
  • Discriminació contra les persones, en qualsevol forma o modalitat
 6. La UPF respectarà la voluntat dels donants quant a la destinació dels seus fons i els consultarà sempre qualsevol possible modificació del destí de les seves aportacions
 7. La UPF proporcionarà informació precisa i garantirà la rendició de comptes als donants, a través d'informes, memòries o informes que reflecteixin fefaentment l’execució de les accions programades amb els fons recaptats
 8. La UPF assegurarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels donants, d’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de dades de caràcter personal.