Càtedra Antoni Tàpies-UPF

  d'Art i Pensament Contemporanis

Càtedra EUGIN-UPF

de Reproducció Humana Assistida

Càtedra APCE-UPF

  Habitatge i Futur

Càtedra DE-CIX UPF

Internet Traffic Exchange Academy

Les Càtedres d’empresa són el medi adequat per establir una relació Universitat-Empresa, i un instrument ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

Per a les empreses col·laboradores, les Càtedres d'empresa ofereixen un ampli ventall d’avantatges, des del reconeixement públic com a partners de prestigi de la UPF, fins a l’accés preferent per incorporar graduats o estudiants en pràctiques, organització d’activitats conjuntes i avantatges derivats de la llei d’incentius fiscals al mecenatge.

Per a la comunitat universitària, faciliten la relació amb empreses de primer nivell, propiciant una amplia comunicació en el marc de les activitats de formació, investigació i difusió del coneixement.
 


Tipus d'activitats que es poden desenvolupar en l'àmbit d'una Càtedra

Un dels avantatges d’aquest model de col·laboració és que els continguts i les activitats a realitzar poden ser molt diverses i es defineixen de forma personalitzada per a cada Càtedra.
S’estableixen anualment per una Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra, la qual cosa dota de dinamisme i flexibilitat al conveni i permet adaptar les activitats al llarg del temps.

Activitats de formació

 • Beques predoctorals i postdoctorals
 • Premis a treballs finals de carrera
 • Conferències i seminaris
 • Incentivació de la cooperació educativa
 • Col·laboració en els plans de formació de l’empresa/institució
 • Promoció de trobades d'expeerts en l'àrea d'interès de la Càtedra

Activitats de recerca

 • Desenvolupament de línies de recerca conjunta
 • Realització de treballs de recerca
 • Realització de tesis doctorals en cooperació amb l’empresa
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interès
 • Cooperació per aconseguir projectes de recerca en els àmbits català, espanyol i europeu

Activitats de divulgació i transferència de coneixement

 • Realització de treballs de transferència de resultats de la recerca
 • Col·laboració en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics
 • Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interès
 • Recolzament de tesis doctorals en l'àmbit d'interès de la Càtedra

 

Durada

Les Càtedres d’empresa formalitzen una relació estable entre una empresa i la universitat (de caràcter plurianual) que permet posar en marxa activitats que requereixen certa continuïtat en el temps.
Per aquest motiu, la durada d’aquests convenis és, habitualment, de 3 anys que es poden prorrogar anualment per mutu acord de les parts.

 

Característiques principals d’una Càtedra d’empresa

 • La Càtedra serà dirigida per un acadèmic de reconegut prestigi i experiència.
 • S'estableixen unes línies de treball consensuades entre les prioritats i necessitats de l’empresa i les de la Universitat (una relació win-win).
 • La Càtedra pot acollir projectes diversos de recerca, formació, transferència de tecnologia i coneixement... Aquests projectes compartits reverteixen tant a l’empresa com a la Universitat.
 • La Càtedra representa una bona oportunitat de promoció per a l’empresa: presència a publicacions, web, senyalització de la càtedra a l’espai o espais  adients de la UPF, connexions institucionals...
 • Permet a l’empresa l’oportunitat de gaudir d'incentius fiscals.
 • La creació d'una Càtedra d'empresa es formalitza mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general entre la Universitat i una o vàries empreses o institucions, segons els objectius i les condicions acordades.

 

Avantatges per les empreses col·laboradores

 • Tracte exclusiu en totes les relacions amb la UPF, amb assessorament en innovació i desenvolupament, així com informació destacada sobre projectes de recerca o transferència adients a les seves necessitats.
 • Accés preferent als serveis de carreres professionals de la UPF per la captació de nou talent: convenis de cooperació educativa (estudiants en pràctiques), recent titulats, i col·lectiu d’antics alumnes (UPF Alumni).
 • Reconeixement públic i màxima difusió de la col·laboració, amb associació de la imatge de l’empresa/entitat a la de la UPF, promoció de la Càtedra en els fòrums adequats, publicacions als mitjans de comunicació, productes de comunicació institucional, xarxes socials, etc.
 • Organització d’activitats conjuntes. Possibilitat d’organitzar esdeveniments corporatius (convencions, llançament de productes, rodes de  premsa, lliuraments de premis, etc.) a les instal·lacions de la UPF i amb la col·laboració de la universitat com a partner de prestigi.
 • Notorietat, per la seva vinculació amb un centre públic modern, d'excel·lència, qualitat i prestigi, dedicat a la formació superior i a la recerca, i punt de referència de l'educació universitària catalana.
 • Accés a un col·lectiu de prop de 15.000 persones (estudiants, personal acadèmic i PAS) que treballen a una universitat jove, urbana, amb vocació d'internacionalització i de modernització del sistema universitari de Catalunya.
 • Visibilitat dels compromisos adquirits en matèria de Responsabilitat Civil Corporativa (RSC).
 • Assessorament especialitzat en formació contínua, tecnologies i projectes de recerca o transferència adients a les seves necessitats.
 • Possibilitat d’interlocució directa amb els òrgans directius de l’espai de la Universitat on hi hagi la relació més directe amb l’activitat de la càtedra (Institut Universitari, Centre, Grup de Recerca, “Parc Científic”....) corresponent.
 • Altres punts que s’estableixin en funció dels acords entre la Universitat i l’empresa o institució amb qui es tiri endavant la càtedra.

 

Proposta de creació i aprovació de les Càtedres d'empresa

La proposta de creació de Càtedres d’empresa pot venir dels òrgans de govern de les Facultats, centres i departaments, o del Consell de Direcció de la UPF. També podrà presentar la proposta el personal docent i investigador (PDI) pertanyent als cossos docents amb vinculació permanent, adscrits a qualsevol dels seus departaments, i el personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat amb vinculació permanent.

En tots els casos, el Vicerector competent valorarà l’oportunitat de la proposta presentada i la seva pertinença, en funció de les actuacions a realitzar que justifiquin la seva creació.

Caldrà presentar una proposta i memòria justificativa, que s’integraran en l’esborrany del Conveni, i que hauran d’incorporar com a mínim la informació següent:

 1. Raons que justifiquen la proposta
 2. Objectius i pla general d’actuació
 3. Pla de despeses i proposta econòmica de finançament

 

Formalització de la càtedra: el conveni de col·laboració

Les Càtedres d’empresa es formalitzaran mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general entre la Universitat i l’empresa o institució col·laboradora, segons els objectius i les condicions acordades.

El conveni haurà de recollir, entre d’altres, almenys els aspectes següents:

 • Denominació de la Càtedra
 • Activitats que es desenvoluparan en el marc de la Càtedra
 • Durada del conveni i mecanismes de renovació o denúncia
 • Dotació econòmica de la Càtedra

Per al compliment del les finalitats de la Càtedra d’empresa, la empresa/entitat col·laboradora es comprometrà a realitzar una aportació econòmica acordada per les parts (a partir de 30.000€ per any), i en el conveni es recolliran la forma i les condicions en què s’hauran de formalitzar cadascuna d’aquestes aportacions.

 • Direcció i estructura

El model de govern de les càtedres vol potenciar que l’empresa i la universitat presentin conjuntament la realització d’activitats d’interès comú, per això la direcció d’aquestes serà responsabilitat d’un director de la Càtedra i d’una Comissió Mixta de Seguiment.

a)  Director de la càtedra (òrgan unipersonal)

- Director de la Càtedra: el Rector designarà un professor de la UPF amb vinculació permanent, consensuat amb l'empresa o institució, i que tindrà un perfil de prestigi professional, tècnic o científic reconegut en l'àmbit de la càtedra.

- El director de Càtedra és el responsable de l’execució i seguiment de les activitats previstes.

b)  La Comissió Mixta de Seguiment (òrgan col·legiat) serà nomenada en el Conveni que regularà la col·laboració. Formada per representants de l’empresa i de la universitat, decideixen les activitats a realitzar i la distribució pressupostària.

 • Règim fiscal

Les aportacions de l'empresa realitzades mitjançant el conveni de col·laboració tindran el tractament fiscal que els sigui aplicable d'acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Drets de propietat intel·lectual i industrial
 • Difusió

La Universitat Pompeu Fabra farà constar la col·laboració de l’empresa o institució col·laboradora en totes les activitats que desenvolupi la Càtedra. Totes les càtedres disposaran d’una pàgina web a la que es podrà accedir des de la UPF. A la pàgina de la càtedra s’inclouran, almenys, les dades essencials respecte a la finalitat, activitats i els seus òrgans responsables, així com les memòries anuals d’activitat.