Preparació de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc. per exposar o lliurar a classe mitjançant el treball individual. Inclou, a més, l’estudi personal (preparar exàmens, treballar a la biblioteca, fer lectures complementàries, resoldre problemes i exercicis, etc.), que és fonamental per a l’aprenentatge autònom.

Eines

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Paquet Scorm

Taller

Tasca

Wiki

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge orientat a projectes, Estudi de casos, Ludificació (gamificació), Resolució d'exercicis i problemes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Crear