Les rubriques són matrius de qualificació presentades com a taules de doble entrada on s’enumeren els aspectes que seran avaluats i els diferents nivells d’assoliment o execució per a cadascun. Permeten que l’estudiant no sigui només avaluat sinó també guiat per la pròpia avaluació o la dels companys.

Les tasques de l’Aula Global, permeten aquesta funció de manera integrada.

Eines

Tasca

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar