El fet que ambdós graus formin part de la mateixa branca de coneixement i que tinguin un pla d’estudis similar, permet que els estudiants no hagin de cursar la totalitat dels dos estudis per aconseguir ser graduats en Dret i graduats en Relacions Laborals. Part de les titulacions s’obtindran mitjançant el reconeixement de crèdits. 

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial.

El primer reconeixement de crèdits es farà juntament amb la sol·licitud d’admissió al Programa d’Estudis Simultanis. Abans de la matrícula a Dret, i després del tancament d’actes del 3r trimestre, caldrà fer un segon reconeixement de crèdits. L’últim reconeixement es farà en acabar 4t curs i abans de començar 5è. 

Les assignatures que cal reconèixer es troben en aquest enllaç.

El formulari que cal omplir per sol·licitar el reconeixement està publicat aquí

La documentació que l’estudiant ha d’aportar, a més a més de la sol·licitud, està detallada en aquesta pàgina web

En fer la sol·licitud de reconeixement de crèdits és important tenir en compte la següent informació: 

  • Cada vegada que se sol·licita un reconeixement de crèdits cal omplir el formulari de sol·licitud i fer el pagament de la taxa prevista pel Decret de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, tal i com s’indica aquí. 

  • A més de pagar la taxa, també s’haurà d’abonar una part del preu del crèdit, d’acord amb allò que estableixi el Decret. 

  • Cal fer els reconeixements previstos per continuar amb el programa. 

  • En fer la sol·licitud només es podrà demanar el reconeixement de les assignatures que constin com a superades a l’expedient de l’estudiant. En el cas d’assignatures d’origen que formen part d’un bloc, hauran d’estar totes superades per tal que es faci el reconeixement. 

  • Les optatives es poden reconèixer en qualsevol moment mentre l’assignatura d’origen estigui superada. Cal tenir en compte que si es reconeix el total d’optatives (34 crèdits) no es podrà obtenir la menció per itinerari d’optativitat en Dret. El màxim de crèdits optatius que es poden fer són 50 i el mínim requerit per la menció són 20 pels estudiants que han accedit al Grau en Dret el curs 2021-22 i següents. En cap cas es podrà desfer el reconeixement de crèdits per encabir-hi altres assignatures. La recomanació és demanar el reconeixement de les assignatures optatives on teniu millor nota. Així, la mitjana de l’expedient en Dret és més alta.  

  • Cal tenir en compte que el grau en Dret exigeix superar 10 ECTS en anglès (entre totes les assignatures de Formació Bàsica, Obligatòries i Optatives). L'assignatura 25018 Introduction to Common Law no computa per aquest requisit.

  • Quan s’acaba 4t curs de simultanis, solen quedar 44 crèdits d'optatives per reconèixer a Relacions Laborals i així tancar l'expedient. Es pot demanar reconèixer el que s’ha cursat a Dret un cop finalitzat 5è curs, per evitar pagar el recàrrec del 40% per segona titulació. També hi ha la possibilitat de cursar optatives de Relacions Laborals, incloses les pràctiques optatives.